Museus - page 71

S A R R A L
L
a creació del Museu de l'Alabastre es deu a la iniciativa privada d'Isidre Magre Devesa, propietari d'un dels tallers artesanals de
Sarral. Aquest escultor decidí guardar eines, maquinària i peces d'arts decoratives d'aquest material tan vinculat al municipi.
El 1998 s'inaugura el museu, que té com a finalitat mostrar al public la historia passada i present del treball de l'alabastre, simbol
d'identitat dels habitants de Sarral.
El visitant trabará el museu dividit en cinc àmbits. En el primer es pot veure un recull de fotografíes del municipi de Sarral abans i
ara. En el9egon s'ha restaurat i reconstruid un taller d'alabastre de l'any 1917 [quan es tornaren a explotar les pedreras d'alabastre),
amb tota la maquinària necessària per esculpir una peca, des de la talla del bloc fins l'acabat final. En la sala dedicada a l'evolució
de l'alabastre es mostren peces realitzades amb aquest material i documentació gràfica de les més emblemàtiques. En el quart
àmbit es torna a incidir en l'estreta relació que uneix la pedra de Sarral atnb el municipi, declarat Zona d'Interès Artesanal per la
Generalitat de Catalunya. Finalment l'últim espai està dedicat al present i el futur de l'alabastre.
M U S E U DE
L ' A L A B A S T R E
Municipi: Sarral
Comarca: Conca de Barberà
Nom: Museu de l'Alabastre
Tipus de fons: Arts, Ciència i tècnica, Historia.
Adreca: Avinguda de la Conca, 51 - 43424 SARRAL
Telèfon: 977 890 158
Fax: 977 890 158
URL:
Email:
Activitats: Exposicions temporals, conferencies, altres.
Serveis: Bar, botiga, visites guiades, tallers.
Drets entrada: De pagament
Accessibilitat discapacitats: No
Horari: Consultar pàgina web
Titularitat: Privada
f jfiB|
1...,60-61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76-77,78,79,80,81,82,...116
Powered by FlippingBook