Ple corresponent al mes de juliol de 2018

 

1. SECRETARIA GENERAL

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 29 de juny de 2018.

2. PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

2.1. Dació de compte de l’escrit de renúncia al càrrec de Diputat presentada pel Sr. Gervasi Aspa Casanova del grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

2.2. Dació de compte de la designació de nou portaveu del grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ

3.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 1856 al 2179 de 2018.

3.2. Dació de compte del decret de la Presidència núm. 2018-0001895, de data 26 de juny de 2018 relatiu a la revocació parcial de la delegació de competències a la Junta de Govern i nova delegació a la Junta de Govern i al diputat delegat d’Hisenda.

3.3.Dació de compte del decret de la Presidència núm. 2018-0002233 de data 23 de juliol de 2018, relatiu a l’aprovació del règim de dedicació exclusiva a les funcions del càrrec de portaveu del grup polític ERC, que desenvoluparà el diputat Sr. Pau Ricomà Vallhonrat.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS                             

4.1. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat d'un empleat públic.

4.2. Dació de compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2018 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2018.

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

5.1. Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’Estudi informatiu actualitzat del condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster i del seu Estudi d’Impacte Ambiental.

6. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS                                         

6.1. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació del preu públic pel servei de podologia de l’Ajuntament de Bellvei.

6.2. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores i de la recaptació en període executiu de les costes judicials de l’Ajuntament de Falset.

6.3. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament del Morell.

6.4. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació de la taxa de recollida d’escombraries de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.

6.5. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació de la taxa per entrada i sortida de vehicles de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella.

6.6 Proposta de rectificació de l’error material detectat a l’acord adoptat pel Ple en data 26 de maig de 2017 d’acceptació de la revocació de diverses delegacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i modificació del conveni.

7. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

 

 

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 27 Juliol, 2018 - 11:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona