Ple corresponent al mes de març de 2017

1.SECRETARIA GENERAL

1.1.Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia  24 de febrer de 2017.

1.2.Dació de compte de l'aprovació definitiva de les bases específiques per a la concessió dels Premis de la Biennal d'Art 2017.

2.CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.1.Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 430 al 874 de 2017.

3.PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

3.1.Dació de compte de la liquidació i extinció de la “Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL”.

4.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ I ASSUMPTES GENERALS 

4.1.Proposta de ratificació de l’acord de Mesa General de Negociació, de data 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació d'error material del punt 2.1 de les normes del Fons de Productivitat per a l’any 2017, aprovades per acord plenari de 23 de desembre de 2016.

4.2.Proposta de resolució de peticions de compatibilitat de personal laboral fix, temporal i interí.

5.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

5.1.Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de les subvencions d'interessos de préstecs del SAM.

5.2.Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional del SAM.

5.3.Proposta de resolució del procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada al Consell Comarcal del Baix Camp per al projecte "e-Baix Camp", inclòs al Programa Operatiu FEDER (PO) 2007-2013. Eix 1.

6.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

Gestió de Centres d'Educació

6.1.Proposta d'aprovació del preu públic per a l’assistència a l’activitat Colònies a Ca Manxol, a Rasquera, organitzada pel Col·legi d’Educació Especial Alba de la Diputació a Reus. Curs 2016-2017.

7.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

7.1.Proposta d'aprovació inicial del Projecte de condicionament de l’accés a Santa Oliva, carretera TV-2128, amb un pressupost d'execució per contracta de 899.946,44 euros.

8.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

8.1.Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació 2016 i modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents 2017.

8.2.Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme 2016 i modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents 2017.

8.3.Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de BASE 2016 i modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents 2017.

8.4.Dació de compte de l'informe d'estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2016.

8.5.Dació de compte de la informació sobre el pla pressupostari a mig termini, requerida pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) en compliment de l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre.

8.6.Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017, de l’acord de la Junta de Govern de data 17 de març de 2017, que autoritza el canvi de denominació i de dígits de la partida 1200/311/45000 del pressupost vigent.

9.ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

9.1.Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit número 2 del pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos per a l’exercici 2017. 

9.2.Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu dels ingressos de dret públic de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Gaià.

9.3.Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu dels ingressos de dret públic de la Comunitat de Regants Sant Jaume, de la Torre de l’Espanyol.

10. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

 

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 31 Març, 2017 - 11:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general