Ple corresponent al mes de setembre 2020

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 23 de juliol de 2020.

2. Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació de les bases de diferents línies de subvencions del Servei d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 2465 al núm. 3346 de l'any 2020.

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2020-0002549, de 23 de juliol de 2020, de revocació de la delegació de competències efectuada a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2020-0002550, de 23 de juliol de 2020, de delegació de competències de la Presidència a favor de l'Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas.

6. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2020-0002551, de 23 de juliol de 2020, d'encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta, Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra.

7. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2020-0002817, de 6 d'agost de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

8. Canviar el representant de la Diputació de Tarragona en diversos organismes i entitats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

9. Desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament les Bases Generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.

11. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2020 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2020.

12. Donar compte del nombre de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al primer semestre de 2020.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

13. Aprovar la modificació de la convocatòria del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

14. Aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, amb un pressupost d’execució per contracta de 599.916,84 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

15. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 2n trimestre 2020.

16. Donar compte de l'aprovació de la modificació del règim de dedicació del diputat Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca, d’assistències a dedicació parcial 90%.

17. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació parcial 90% del diputat Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas.

18. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 2n trimestre 2020.

19. Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021.

20. Adequar el contracte d'arrendament de la TAP a la situació derivada de la pandèmia COVID-19.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

21. Aprovar el Compte General de la Diputació de Tarragona de l'exercici 2019.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

22. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament de l’Aleixar.

23. Acceptar la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació i inspecció de la taxa de la guarderia rural de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les multes i sancions de l’Ordenança de convivència ciutadana de l’Ajuntament dels Pallaresos.

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 25 Setembre, 2020 - 10:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general