Activitats formatives

C20-224 / Webinar: Sessió sobre l’omissió de la funció interventora

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Analitzar l’aplicació i les conseqüències de la figura de l’omissió de la funció interventora en l’àmbit local (Reial Decret 424/2017).

C20-219 / Taller pràctic de procediment administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer a través de la resolució de casos pràctics els principals elements del procediment administratiu segons l’actual marc legal.

C20-218 / Curs: Procediment administratiu per a tècnics

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat

C20-209 / Converses de qualitat en l'equip de treball

Estat: 
Inscripció finalitzada
Millorar les competències conversacionals per la millora de les relacions i els resultats als equips de treball.

C20-189 / Curs: Gestió de la tresoreria d’un ens local

Àmbit: 
Econòmic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprofundir en els conceptes de gestió de la tresoreria local.

C20-184 / Curs: Prevenció i abordatge del maltractament a les persones grans

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixements dels aspectes teòrics i pràctics sobre el tema dels maltractaments comesos a les persones grans.

J20-002 / Jornada sobre el projecte de legalitzacions en el món de l'edificació

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Jornada
Estat: 
Inscripció finalitzada
Donar respostes a sobre la pertinència de redactar i tramitar projectes de legalització, els efectes, i les alternatives a l’anomenada legalització.

C20-161 / CURS DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL CALÇ, GUIX I COLOR

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè els arquitectes, arquitectes tècnics i persones que vulguin tenir una formació en el camp de la restauració i rehabilitació tinguin uns coneixements basats en la pràctica de la professió del constructor i restaurador.

C20-160 / CURS: BÀSIC DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS PREPARACIÓ PER A L’EXÀMEN OFICIALTarragona

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

C20-159 / CURS: CÀLCULS SENZILLS I ASPECTES CONSTRUCTIUS BÀSICS PER AL PROJECTE D’ESTRUCTURES I FONAMENTS

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Hi ha projectes senzills - com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars - que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats. Per això s’ha organitzat aquest curs e càlculs senzills necessaris per a desenvolupar en aquests casos el projecte de l’estructura i els fonaments. S’hi tractaran els elements bàsics i habituals, que són les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb fórmules simplificades, promptuaris intel-figibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificara l’acompliment de la normiativa actual.

C20-200 / Webinar de convencions gràfiques: les majúscules i minúscules i les abreviacions

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir eines, recursos i coneixements sobre l’ús correcte de les convencions gràfiques: les majúscules i les minúscules i les abreviacions.

C20-183 / Curs: Gestió de padró d’habitants

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la gestió del padró d’habitants: gestió diària, mensual i anual.

C20-190 / Taller: Anàlisi dels estats comptables

Àmbit: 
Econòmic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els indicadors pressupostaris, econòmics, financers, patrimonials i d’estabilitat amb la finalitat d’analitzar quina és la situació d’una entitat local.

C20-175 / Curs: Redacció d’informes tècnics

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els criteris d’estil de la redacció administrativa.

C20-187 / Curs: Redacció d’informes jurídics

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Estructurar els informes jurídics per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

C20-186 / Curs: Redacció de contractes

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.

C20-177 / Curs: Procediment sancionador

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa que regula el procediment sancionador.

C20-181 / Curs: Habilitats comunicatives per a professionals de la orientació laboral

Estat: 
Inscripció finalitzada
Integrar les claus de la comunicació saludable amb l’usuari

C20-172/ Webinar: L’esport com a eina de prevenció de l’assetjamnet entre infants i joves

Àmbit: 
Esport
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements bàsics per prevenir, detectar i actuar davant el bullying.

C20-195 / Webinar: Aprén a supervisar el teletreball

Estat: 
Inscripció finalitzada
Conéixer eines i pautes per millorar la productivitat en els equips de teletreball.

Pàgines