Activitats formatives

Sessió informativa: Reial Decret 128/2018, de 16 de març

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
La Diputació de Tarragona, el Consell CSITAL Catalunya i el Col·legi CSITAL Tarragona organitzen una sessió informativa sobre el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

CJ18-002 / La nova Llei de contractes del sector públic

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
Analitzar els canvis que poden suposar pels diversos operadors el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic.

C18-054 / Curs: Taller de novetats i aspectes pràctics en matèria de procediment administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Aplicar en la resolució de cinc casos de la pràctica administrativa municipal les disposicions legals sobre procediment.

C18-032 / Curs: Gestió de fauna en l'àmbit policial

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
• Identificar els organismes públics i privats de gestió faunística més rellevants a nivell mundial, europeu, nacional i autonòmic.

C18-061 / Revit avançat

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture.

C18-059 / Revit bàsic

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture..

C18-034 / Gestió pressupostària. L'endeutament

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer la regulació i gestió de l’endeutament a curt i llarg termini.

C18-057 / Preparació i gestió de projectes europeus, de la idea a l'execució

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer la realitat i el funcionament de les insititucions europees i la implementació de les seves polítiques.

C18-026 / Reciclatge en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador extern automàtic

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir les eines necessàries per prevenir i tractar l’aturada cardiorespiratòria, així com millorar els coneixements i habilitats dels participants en el maneig del SVA. Es recomana tenir coneixements en Suport Vital Bàsic.

C18-021 / Avaluació i redisseny de circuits i protocols de coordinació entre els equips bàsics d'atenció social i serveis especialitzats

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Oferir un marc conceptual per a l’anàlisi i avaluació dels instruments utilitzats actualment per a la coordinació entre els dos nivells de serveis socials (bàsics i especialitzats)

C18-015 / Curs INAP: El control intern de l'Administració local

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Desenvolupar la funció interventora amb els nous procediments de la funció interventora i la comprovació material de la inversió.

C18-019 / Curs: Activant el pensament innovador per aportar solucions creatives als problemes i reptes

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Desenvolupar actituds que promouen la innovació en l’equip.

C18-025 / Curs: Comunicació saludable

Estat: 
Inscripció finalitzada
Desenvolupar el diàleg de forma constructiva

C18-042 / Curs: Workshop. Jornada d’innovació. Construir una cultura d’innovació per fomentar equips que aporten solucions a la funció pública

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a construir ecosistemes i equips innovadors en la funció pública.

C18-036 / Curs: Instamaps

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Donar a conèixer eines i productes per a gestionar millor la geoinformació.

C18-035 / Curs: Gestió pressupostària. Estabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer com es calcula l’estabilitat pressupostària i els efectes del seu resultat.

C18-023 / Comunitat de pràctica: Competències per la direcció efectiva de persones

Estat: 
Inscripció finalitzada

Creus que la millora de les teves competències per dirigir persones passa per treballar col·laborativament, compartint experiències i generant coneixements amb altres companys/es del teu centre de

C18-018 / Curs: Aplicació pràctica de la comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Practicar la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris, la comptabilització d’àrees d’especial interès, així com la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

C18-011 / Curs: Atenció a la ciutadania

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana.

C18-052 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.

Pàgines