Activitats formatives

Jornada: La Llei 12/2017, d’arquitectura. Àmbit d’aplicació i especificitats en matèria de contractació pública

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
Donar a conèixer la regulació normativa derivada de la vigència de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, a fi i efecte d’aclarir aquells aspectes relacionats amb la contractació pública que, sovint, acaben derivant en la impugnació dels plecs de clàusules de la licitació.

Jornades de reflexió i debat: Cultura i comunicació

Estat: 
Obert
Aprofundir en la relació entre programació cultural i la seva comunicació.

C18-106 / Curs: Seguretat social i administració local. Principals qüestions

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les noves reformes en matèria de prestacions de la Seguretat Social i la seva aplicació al sector públic.

C18-064 / Curs: l’edifici de consum quasi nul nzeb. Visió, conceptes i criteris ambientals per a l’edificació.

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Capacitar als assistents amb la base teòrica necessària per desenvolupar un projecte integral de consum energètic gairebé nul (edificis nZEB), tant per obra nova com per rehabilitació.

C18-074 / Curs: Com incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir les eines necessàries per aprendre a introduir la perspectiva de la igualtat de gènere dins de les polítiques i serveis de la pròpia àrea.

C18-066 / Aspectes pràctics en matèria de gestió urbanística

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els instruments de gestió urbanística des d’un punt de vista teoricopràctic.

C18-098 / Curs: Introducció a l’aplicació de la normativa de protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Aplicar les novetats en relació als principis de protecció de dades del reglament europeu.

C18-097 / Curs: El reglament europeu de protecció de dades de caràcter personal (rgpd 2016/679)

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer el marc normatiu de protecció de dades

C18-067 / Curs: Aspectes tècnics de les activitats. Classificació de les activitats

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixements i aprendre eines per gestionar les activitats

C18-068 / Curs: Atenció a la ciutadania

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana.

C18-118 / Taller d’introducció a l’Open Data

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre els conceptes bàsics sobre l’Open Data i les seves normatives, regulacions i bones pràctiques.

C18-102 / Open Data

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Com impulsar polítiques públiques per fer realitat les potencialitats de l’Open Data com una oportunitat ciutadana i econòmica.

C18-107/ Curs: Procediment administratiu

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

C18-091 / Curs: Transparència i accés a la informació pública. Reptes de futur

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Actualitzar els continguts de la publicitat activa

C18-085 / Curs: Gestió pressupostària

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ ingressos i despeses.

C18-071 / Curs: Introducció a la comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.

C18-095 / Curs: L’aplicació del reglament general de protecció de dades als serveis socials

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Assolir els coneixements necessaris respecte a les obligacions legals que comporta el Reglament Europeu de Protecció de dades en els serveis socials.

C18-117 / Curs: Taller en matèria de recursos

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els tipus de recursos, els terminis i la seva tramitació

C18-069 / Curs: Aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Actualitzar els coneixements sobre què i com s’ha de actuar en la tramitació dels procediments de contractació pública.

C18-112 / Curs: Règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el règim de responsabilitat de l’Administració pública, la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis, el funcionament electrònic així com les relacions electròniques entre administracions

Pàgines