Activitats formatives

C19-122 / Curs: Introducció al règim local

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els aspectes bàsics del règim local.

C19-123 / Curs: Introducció al règim local

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els aspectes bàsics del règim local.

C19-131 / Curs: Les prestacions econòmiques del sistema de la seguretat social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d’accés.

C19-132 / Curs: Les subvencions en l’àmbit local. Marc legal i casos pràctics

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el marc legal de les subvencions, el procediment de concessió i els requisits per atorgar subvencions.

C19-135 / Curs: Lideratge.Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
Reforçar la confiança en un mateix

C19-137 / Curs: Lideratge.Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
Reforçar la confiança en un mateix

C19-138 / Curs: Llenguatge administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu.

C19-142 / Curs: Mindfulness, aplicacions a l’entorn laboral

Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els principis i la història del Mindfulness.

C19-143 / Curs: Taller de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Ser capaç d’elaborar nòmines així com de gestionar els aspectes legals més rellevants de la matèria.

C19-146 / Curs: Redacció de correus electrònics. 3a ed

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic.

C19-147 / Curs: Redacció d’informes jurídics

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.

C19-157 / Taller pràctic sobre estabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i practicar com es fan els càlculs per l’estabilitat pressupostària.

C19-158 / Taller: Com confeccionar la primera versió del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de dades personals

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer què és i per què serveix el RAT

C19-160 / Taller: Com elaborar el document de funcions i obligacions dels treballadors dels ens locals

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les obligacions dels personal de l’Administració local respecte a la normativa de protecció de dades

C19-161 / Taller: Com redactar protocols d’actuació en l’àmbit de la protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els beneficis que aporten els protocols d’actuació en l’àmbit de l’Administració local

C19-162 / Taller: Com redactar la petició de consentiment i autorització de drets d’imatge

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer quina informació ha de contenir aquest tipus de document

C19-163 / Curs: Tractament de la informació escrita

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

C19-164 / Curs: Tractament de la informació numèrica

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

C19-165 / Curs: Transparència i accés a la informació pública. Reptes de futur

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Actualitzar els continguts de la publicitat activa.

C19-091 / Curs: Actuacions operatives de seguretat ciutadana

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les tècniques necessàries per desenvolupar les funcions policials més habituals.

Pàgines