Recursos Humans

Objectius

· Entendre el desenvolupament econòmic local des d’una visió transversal i àmplia del concepte.

· Conèixer les diferents branques d’actuació econòmica i social que en formen part.

· Desenvolupar amb eficàcia i alt coneixement projectes locals i regionals de dinamització i impuls econòmic dins un marc d’equilibri territorial, innovació, sostenibilitat, igualtat i inclusió social.

· Entendre els conceptes de concertació i planificació estratègica com a eines clau de desenvolupament del territori.

· Planificar, desenvolupar i programar projectes des del seu inici a la seva presentació.

Codi: 
C19-121
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al desenvolupament econòmic local
a) Marc conceptual i models
b) Desenvolupament local i dinamització econòmica sectorial (rural, comercial, turística, patrimonial...)
c) Desenvolupament local i ocupacional (igualtat de gènere, sostenibilitat, innovació social, inclusió social...)
2. Planificació estratègica i concertació
a) Planificació estratègica i estratègies territorials
b) Eines i recursos de concertació i cooperació territorial
3. Gestió de projectes i programes de desenvolupament econòmic local
a) Organització administrativa i règim jurídic dels ens locals
b) Programes d’ocupació i emprenedoria a Catalunya
c) Programes, subvencions i tramitacions europees
d) Gestió i planificació de projectes

Destinataris

Tècnics locals de les àrees de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica, ocupació o emprenedoria.

Metodologia

Teòrico-pràctica amb metodologia activa-participativa, discussió reflexiva, anàlisi de bones pràctiques, dinàmiques i exercicis pràctics.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
45 h (28 h presencials + 17 h virtuals)
Dies: 
29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Ser capaç d’elaborar nòmines així com de gestionar els aspectes legals més rellevants de la matèria, tenint en consideració les diferents situacions i incidències més freqüents.

Codi: 
C19-143 / Curs: Taller de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Tipologia de personal al servei de les administracions públiques.
2. Formes de vinculació.
3. Retribucions dels empleats públics.
4. La seguretat social.
5. La tributació de la nòmina.
6. Afectació per les incidències en la prestació de servei.

Destinataris

Personal de l’Administració local que presti els seus serveis en l’àmbit de Recursos Humans.

Metodologia

Es tracta d’un taller on a partir de l’explicació dels conceptes teòrics es realitzen diferents casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
8, 15, 22 i 29 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
C19-043_1: Tarragona / C19-043_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-143_1: Tarragona (20 places) / C19-143_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)

JOR17-008 / Jornada: Reptes de futur de l’ocupació pública

Presencial
Estat: 
Curs Finalitzat
· Analitzar els principals reptes de l’escenari actual i futur de la gestió de recursos humans a les administracions locals. · Reflexionar sobre les principals novetats del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2017. · Actualitzar-se en el marc jurídic actual en matèria de personal.

C17-024 / Curs: Habilitats de negociació col·lectiva en les administracions públiques

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Conèixer els aspectes bàsics de la negociació col·lectiva del personal laboral i del personal funcionari al servei de les entitats locals.

Objectius

Conèixer els aspectes legals i jurisprudencials dels
instruments d’ordenació del personal
Conèixer i treballar de forma pràctica els elements
principals de la relació de llocs de treball
Saber les tècniques de descripció, valoració i
classificació dels llocs de treball

Codi: 
C17-019
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La dimensió organitzativa dels ens públics.
2. Evolució i situació actual
3. El desenvolupament organitzatiu
4. La relació de llocs de treball. Contingut
5. L’anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball
6. De la teoria a la pràctica

Destinataris

Personal de l’Administració local relacionada amb processos de gestió de Recursos Humans.

Metodologia

Es tracta d’un taller on s’analitzaran casos pràctics a partir de l’explicació dels conceptes teòrics.

Altres dades

Durada: 
16 hores (8 hores presencials i 8 virtuals)
Dies: 
Dies: del 29 de maig al 28 de juny Dates sessions presencials: 13 i 20 de juny
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer les característiques i les tendències del mercat laboral actual.
Fer diagnòstics ocupacionals.
Dissenyar itineraris d’inserció.
Obtenir les pautes bàsiques per a fer prospecció a les empreses del territori per a donar a conèixer les activitats del servei local d’ocupació i els perfils dels seus usuaris i alhora recollir informació sobre les necessitats de formació i d’ocupació.
Conèixer l’aplicació de les TIC a la recerca de feina.

Disposar de recursos actualitzats.

Codi: 
C16-088
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

I. Primer bloc: Anàlisi de la situació actual, tendències del mercat de treball i recursos ocupacionals derivats de les polítiques


1. La situació actual: llum al final del túnel?
2. Què s’espera de nosaltres?
a) Què podem fer?
b) Com ho podem fer?


3. Coneixent el mercat laboral: com fer que les empreses siguin les nostres còmplices.


4. Coneixent la persona: diagnòstic, ocupabilitat i itineraris. Nivells de necessitat i alguns recursos de supervivència.


5. Coneixent recursos existents: polítiques per a
facilitar la inserció.


II. Segon bloc: Estratègies bàsiques per a la
formació i la inserció laboral


6. Recursos formatius: les formacions que més
ocupació generen.


7. Validar els nostres coneixements: com
acreditar allò que sabem fer.


8. Introducció a l’orientació.


9. Eines i tècniques d’orientació i recerca de feina. Treball dels casos pràctics: “Cueces o enriqueces”. Les TIC s’imposen!


10. Emprenedoria: el tarannà emprenedor: com validar una idea de negoci.

Destinataris

Personal tècnic dels serveis d’orientació, d’inserció Laboral i similars de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Metodologia

Estudi de la matèria en l’aula virtual i pràctiques en les sessions presencials.

Altres dades

Durada: 
35 hores (14 presencials lectives i 21 virtuals)
Dies: 
10 d'octubre i 3 i 7 de novembre
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Compartir la situació de partida en la que operen actualment
· Conèixer diferents metodologies per a fer la detecció de necessitats formatives
· Dissenyar els processos i eines amb els que portar a terme l’anàlisi de necessitats
· Analitzar i prioritzar la informació obtinguda
· Definir les accions formatives que donen resposta a les necessitats identificades

Codi: 
C15-112
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Objectiu de la detecció de necessitats formatives
2. El procés de detecció de necessitats formatives
3. Diagnosi del punt de partida
4. Els diferents models d’anàlisi
5. Anàlisi de les metodologies utilitzades habitualment
6 Metodologies per a l’anàlisi de necessitats de formació
7. Pràctica de diferents metodologies
8. Anàlisi i priorització de la informació obtinguda: les accions formatives
9. Plans d’acció individuals

Destinataris

Persones responsables de Recursos Humans i/o de Formació que tinguin la possibilitat de participar en el procès de Detecció de necessitats de la seva organització o comandaments interessats en portar a terme el procès amb el seu equip.

Metodologia

La nostre metodologia és pràctica i interactiva, basada en “aprenent fent” per aconseguir resultats.
La teoria es reforça constantment amb role-play, exercicis i pràctiques i amb el feedback com a reforç indispensable del programa.

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
30 de novembre i 4 de desembre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Sensibilitzar que els valors ètics es construeixen en l’activitat diària en qualsevol entorn i àmbit en el qual es mou un professional del sector públic.
· Identificar la responsabilitat que es té com a directiu sobre la integritat professional d’un equip i la contribució del lideratge a l’ètica institucional de la unitat/organització on es treballa.
· Disposar d’algunes eines per dirimir dilemes ètics i identificar i respondre als riscos de corrupció.
· Analitzar els components del sistema d’integritat d’un ens públic.

Codi: 
C15-086
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El concepte de corrupció (definició, conseqüències i marc normatiu).
2. Ètica i valors en l’exercici de la funció directiva.
3. Eines per millorar la transparència, per enfortir la integritat i per identificar i gestionar els riscos de corrupció.
4. El sistema d’integritat d’una institució pública: la responsabilitat directiva i el lideratge ètic.

Destinataris

Adreçat al personal amb responsabilitats directives, entès en sentit ampli com tota aquella persona que tingui alguna responsabilitat pel que fa a la gestió de persones i/o recursos, de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
18 de novembre de 2015
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona

Objectius

· Identificar els pilars bàsics del sistema d’ocupació pública.
· Identificar les principals novetats legislatives i les seves conseqüències pràctiques.
· Conèixer i compartir experiències d’altres institucions de caràcter semblants.
· Ser capaç de presenentar propostes de millora dels diferents instruments d’ordenació dels rrhh a la institució d’origen del participant

Codi: 
C15-078
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els eixos del sistema d’ocupació pública
2. Com podem millorar la plantilla de personal
3. Com podem millorar la relació de llocs de treball
4. Com podem aplicar un sistema retributiu equitatiu
5. Com podem millorar l’estructura administrativa municipal. Com podem millorar l’organigrama municipal
6. Com afecta a la gestió dels recursos humans la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i altres novetats legislatives
7. Quines mesures operatives sobre recursos humans podem adoptar de manera “senzilla”
8. Possibilitat d’introduir un sistema de productivitat en les nostres administracions locals

Destinataris

Personal de l’administració local relacionat amb la gestió de recursos humans amb un cert grau de responsabilitat.

Metodologia

Utilitzarà una metodologia participativa en que els assistents hauran de facilitar una sèrie de documents relacionats amb el sistema de recursos humans de la seva institució i a partir de breus exposicions teòriques, s’analitzaran els models aportats pels assistents i s’obtindran conclusions per la millora.

Altres dades

Durada: 
30 hores (5 hores no presencials)
Dies: 
6, 13, 20 i 27 de novembre i 11 de desembre
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics dels serveis electrònics del sistema RED i d’altres serveis electrònics disponibles a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Codi: 
C15-052
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Sistema RED (remissió electrònica de dades)
1.1. Operativa
1.2. Procediment
1.3. Funcionalitats
1.4. Àmbits d’actuació
2. Web i seu electrònica de la seguretat social
3. Nou sistema de liquidació directa
2.1. Dades i informació
2.2. Nou procediment
2.3. Pràctiques versió definitiva
2.4. Estratègia d’implantació

Destinataris

Personal que presti serveis en l’àrea de Recursos humans

Metodologia

El curs es realitzarà a través de videoconferència amb exposicions dels continguts del programa.

Requisits

PRESENCIAL
C15-052_1: Tarragona - Aules de Formació. Diputació de Tarragona

VIDEOCONFERÈNCIA
C15-052_2: Tortosa - Consell Comarcal del Baix Ebre.
C15-052_3: Móra d’Ebre - Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
C15-052_4: Lleida - Diputació de Lleida
 

Altres dades

Durada: 
8 hores
Dies: 
17 i 18 de juny
Hores: 
dia 17 de 10 a 14.30 h i dia 18 de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
30
Subscriure a Recursos Humans