Comissions Informatives

Són els òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix. El Ple determina el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteri de proporcionalitat. Les comissions informatives celebren una sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes.

Galeria d'imatges