Protecció de dades de caràcter personal

 

Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants resultant de l’aplicació de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, la llista completa de persones admeses i excloses (relació alfabètica) només s’exposarà al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, 100. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al web es publicarà la llista de persones admeses i excloses amb un número d’identificació que correspon als tres últims números i a la lletra del DNI.

Galeria d'imatges