Comptes 2010

Informació

La Diputació de Tarragona té cura de sol·licitar la presentació dels comptes que integren el Compte General als organismes autònoms i societats mercantils dependents per tal de poder formar el Compte General de la Diputació.

Compte general 2010

  • Compte general - volum I [PDF]
  • Compte general - volum II [PDF]

Control financer a posteriori 2010

  • Control financer Diputació de Tarragona [PDF]
  • Control financer Organismes autònoms [PDF]

Convenis d'ajornament o finançament de pagaments

No s'han subscrit convenis d'ajornament o finançament de pagaments amb l'Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social ni amb altres entitats públiques o privades.

Compromisos pendents de reconeixement

No existeixen compromisos adquirits pendents de reconeixement