Costos i rendiments dels serveis 2013

Estudis sobre costos i rendiments dels serveis prestats 2013

  • Informe costos indirectes serveis medials [PDF]
  • Informe total costos serveis finalistes [PDF]
  • Informe total costos serveis medials [PDF]
  • Informe rendiments serveis finalistes [PDF]

Indicadors d'eficiència i eficàcia en la prestació de serveis 2013

  • Indicadors anuals d'eficiència en el grau de cobertura del cost dels serveis finalistes [PDF]