Costos i rendiments dels serveis 2015

Informació

Estudis sobre costos i rendiments dels serveis prestats 2015

L’article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i al regla 48.3 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i la resta d’ens locals d’àmbit superior acompanyaran el Compte General d’una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

  • Resum del cost dels serveis finalistes [PDF]

Cost efectiu dels serveis 2015

Les entitats locals han de calcular el cost efectiu dels serveis tenint en compte les dades de la liquidació del pressupost, d’acord amb l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

  • Cost efectiu dels serveis segons l'Ordre HAP/2075/2014 [PDF]
  • Unitats de referència dels serveis segons l'Ordre HAP/2075/2014 [PDF]
  • Cost efectiu dels serveis Corporatius [PDF]