Elaboració i aprovació del pressupost 2019

Informació

Data actualització: 04/12/2018

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar i aprovar les Bases d’execució del pressupost i el Pressupost General de la Diputació segons el marc legislatiu vigent.

Pressupost: gràfics i detall de les partides pressupostàries

Els documents inclouen gràfics sobre el pressupost vigent i el detall de les partides pressupostàries tant de la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

Bases del pressupost

S’estableixen les Bases d’execució del Pressupost amb l’objectiu d’adaptar les partides pressupostàries a l’organització i a les circumstàncies de la Diputació de Tarragona per tal de regular la gestió pressupostària, econòmica financera, comptable i el control intern de la Diputació.

Al·legacions al pressupost

El Pressupost General, integrat pels pressupostos de la Corporació i dels Organismes Autònoms, resta exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple; en el cas de no presentar-se’n cap en el termini assenyalat, s’entendrà definitivament aprovat.

Avaluació de l'estabilitat pressupostària

La Llei Orgànica 2/2012, de 2 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPiSF) estableix que l'elaboració, l'aprovació i l'execució del Pressupost es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea (article 3).

Memòria de la Presidència

En compliment del que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Presidència eleva al Ple de la Diputació el Pressupost General i les Bases d'execució de l’exercici corresponent.

Informe de l'Interventor

El present informe s'emet en compliment del que estableix l'article 168.4 del RDL 2/2004 i per a fer una anàlisi econòmica i financera d'acord amb el que estableix l'article 168.1.e) del mateix RDL 2/2004.