Execució del pressupost 2016

Informació

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar informació trimestral de l’execució pressupostària analitzant i avaluant el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord a la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPiSF).

Informes periòdics d'execució del pressupost 2016

Es mostra l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms

 • Tercer trimestre 2016 [PDF]
 • Segon trimestre 2016 [PDF]
 • Primer trimestre 2016 [PDF]

Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2016

Estabilitat pressupostària com a capacitat de finançament. De l’execució del Pressupost n'ha de derivar una posició d’equilibri o superàvit pressupostari calculat utilitzant la metodologia de la Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària.

 • Tercer trimestre: Avaluació d'estabilitat [XLS]
 • Segon trimestre: Avaluació d'estabilitat [XLS]
 • Primer trimestre: Avaluació d'estabilitat [XLS]

Regla de la despesa 2016

Diferència entre el límit de la regla de la despesa segons la legislació i la despesa computable en l’execució del pressupost de la Diputació. Compliment de la Regla de la despesa enunciada a l’article 12 de la LOEPSF. L'execució del Pressupost no pot comportar un augment de la despesa superior al límit establert.

 • Tercer trimestre: Regla de la despesa [XLS]
 • Segon trimestre: Regla de la despesa [XLS]
 • Primer trimestre: Regla de la despesa [XLS]

Nivell de deute viu 2016

% de deute viu consolidat de les entitats que integren la Diputació de Tarragona respecte els ingressos corrents. Capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins del límit de deute públic, és a dir, de l'execució del Pressupost no se’n derivarà un volum de deute públic excessiu.

 • Tercer trimestre: Nivell de deute viu [XLS]
 • Segon trimestre: Nivell de deute viu [XLS]
 • Primer trimestre: Nivell de deute viu [XLS]