Auditories de comptes

Informació

Els informes emesos per la Sindicatura de Comptes i les auditories financeres de les entitats del sector públic han de publicar-se a la seu electrònica corporativa d'acord amb la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Històric d'auditories del Consorci del Camp de Tarragona

Històric d'auditories del Consorci del Camp de Tarragona

Històric d'auditories realitzades per la Sindicatura de Comptes

Històric d'auditories realitzades per la Sindicatura de Comptes