Modificacions pressupostàries 2019

Informació

Darrera actualització 22/05/2019

D’acord amb els articles 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en els articles 34 a 51 del RD 500/90, de 20 d’abril, el Pressupost de despeses es pot modificar.

Modificacions de crèdit

  • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - CORPORACIÓ [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - CORPORACIÓ [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - PATRONAT DE TURISME [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - BASE [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - CORPORACIÓ [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - PATRONAT DE TURISME [PDF]
  • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - BASE [PDF]