Modificacions pressupostàries 2015

Informació

D’acord amb els articles 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en els articles 34 a 51 del RD 500/90, de 20 d’abril, el Pressupost de despeses es pot modificar.

Modificacions de crèdit