Pressupostos

Informació

La Diputació de Tarragona gestiona els recursos econòmics corporatius i els instruments que els regulen abastant els àmbits següents: Pressupostos, Direcció de la comptabilitat, Gestió dels ingressos corporatius, Control intern i Elaboració de la liquidació, dels comptes i de la memòria anual.

Podeu trobar la següent informació per a cada exercici pressupostari:

 • Resum del pressupost
 • Pressupost detallat
  • Pressupost general
  • Informe d'Intervenció
  • Avaluació de l'estabilitat pressupostària
  • Bases del pressupost
 • Al·legacions
 • Modificacions pressupostàries
 • Informes periòdics d'execució del pressupost
 • Obligacions de subministrament d'informació
 • Liquidació del pressupost
 • Destí del superàvit
Darrera actualització: 14/01/2016

Resum del pressupost 2016

Podeu consultar el resum del pressupost de l'any en curs

 • Resum pressupost 2016 [PDF]
 • Resum pressupost 2016 [XLS]

Pressupost 2016 detallat

 • Memòria de la Presidència. Pressupost general per a l'exercici 2016 [PDF]
 • Informe d'Intervenció [PDF]
 • Avaluació de l'estabilitat pressupostària [PDF]
 • []

Al·legacions

No s'han produït al·legacions en el termini preceptiu d'exposició pública

 • Al·legacions al pressupost 2016 [PDF]