Personal Funcionari

Estat
14/042 Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Intervenció - Intervenció general, torn lliure En tràmit
15/031 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Projectes Europeus i Regió del Coneixement - Unitat de Projectes i Gestió Econòmica, torn lliure En tràmit
15/033 Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrit a l'Àrea de Servei Interns - Contractació, Aprovisionament i Expropiacions, torn lliure En tràmit
16/010 Concurs oposició de dues places de tècnic/a superior d'administració especial per a l'Àrea de Secretaria General - Serveis Jurídics, mitjançant concurs oposició, torn lliure Tancada
13/022 Concurs oposició, torn lliure, de dues places de tècnic/a superior administració especial - Àrea Secretaria General- Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona
10/081 Concurs oposició, torn lliure, plaça administratiu Tancada
10/072 Concurs oposició, torn lliure, de Tècnic mitjà Àrea Coneixement i Qualitat Tancada
10/075 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a industrial per a Enginyeria de l'Àrea del SAM Tancada
10/076 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar per a Enginyeria de l'Àrea del SAM
10/073 Concurs oposició, torn lliure, de tres places d'auxiliar administratiu/va per a la Diputació de Tarragona
10/074 Concurs oposició, torn lliure, plaça administratiu