G4000 Gestió dels Recursos Humans

 • Funció: Gestió, planificació, administració, desenvolupament i relacions laborals dels recursos humans.
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1875 – oberta

 

G4100 ORGANITZACIÓ I REGISTRE DEL PERSONAL

 • G4110 Plantilla de personal
 • G4120 Relació de llocs de treball
  • G4121 Adscripcions provisionals
  • G4122 Permutes
 • G4130 Llibre registre de personal
 • G4140 Llibre de visites d’inspecció de personal
 • G4150 Situacions administratives
  • G4151 Excedències
  • G4152 Serveis especials
  • G4153 Comissions de servei
  • G4154 Serveis en altres administracions

G4200 ACCÉS, SELECCIÓ I PROVISIÓ

 • G4210 Oferta pública d’ocupació
 • G4220 Selecció de personal
 • G4230 Provisió de llocs de treball
 • G4240 Contractació de personal
  • G4241 Convenis de pràctiques

G4300 EXPEDIENTS DE PERSONAL

G4400 CONDICIONS DE TREBALL

 • G4410 Identificació digital
  • G4411 Certificats digitals dels treballadors
 • G4420 Horari de treball
  • G4421 Calendari laboral
  • G4422 Control horari
  • G4423 Hores extraordinàries
  • G4424 Llicències, permisos, vacances i afers propis
  • G4425 Incapacitats laborals
 • G4430 Remuneracions del personal
  • G4431 Nòmines
   • E01 Rebuts de salaris
   • E02 Assistències dels diputats
   • E03 Assistències a tribunals
   • E04 Comunicats
   • E05 Decrets nòmines
   • E06 Dietes
   • E07 Liquidacions Seguretat Social (TCs)
   • E08 Transferències entitats financeres
  • G4432 Reconeixement de serveis prestats en altres administracions
  • G4433 Gratificacions i complements econòmics
  • G4434 Embargaments i retencions de treballadors deutors
 • G4440 Règim de compatibilitats
  • G4441 Compatibilitats del personal
 • G4450 Seguretat laboral i salut
  • G4451 Avaluació de riscos - N
  • G4452 Formació en prevenció de riscos
  • G4453 Informació i instruccions operatives
  • G4454 Plans d’autoprotecció - N
  • G4455 Controls periòdics de condicions de treball - N
  • G4456 Vigilància de la Salut
  • G4457 Memòries de l’activitat preventiva
  • G4458 Gestió d’accidents i malalties professionals
  • G4459 Gestió de l’activitat preventiva - N

G4500 AVANTATGES SOCIALS

 • G4510 Fons social i assistència sanitària
 • G4520 Pla de pensions d’ocupació
 • G4530 Mutualitats i jubilacions
 • G4540 Pensions de viduïtat i orfenesa

G4600 RÈGIM DISCIPLINARI

 • G4610 Expedients disciplinaris

G4700 RELACIONS LABORALS

 • G4710 Eleccions sindicals
 • G4720 Negociació de condicions
  • G4721 Mesa General de Negociació
  • G4722 Mesa de personal funcionari (Pacte de condicions)
  • G4723 Mesa de personal laboral (Conveni col·lectiu)
 • G4730 Òrgans de representació del personal
  • G4731 Junta de personal funcionari
  • G4732 Comitè intercentres
  • G4733 Seccions sindicals
   • E01 CCOO
   • E02 UGT
 • G4740 Exercici del dret a vaga

G4800 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT

 • G4810 Activitats formatives
 • G4820 Autoritzacions d’assistència a cursos