Comissió Informativa d'Actuacions Integrals al Territori

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l’àmbit de competència d'Actuacions Integrals al Territori

*Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació del President que afectin al seu àmbit de gestió

President

Vocals titulars

Vocals suplents