Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l’àmbit de competències de Serveis generals, contractació, expropiacions  i Patrimoni

*Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació del President que afectin al seu àmbit de gestió

President

Vocals titulars

Vocals suplents