Diputada delegada d'Aplicacions Informàtiques i d'Excel·lència Interna

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

  1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius del seu àmbit de gestió.
  2. La direcció i l’impuls de l’àmbit de gestió assignat, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i en especial, l’àmbit de les aplicacions informàtiques i l'excel·lència interna.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

De totes les resolucions i actes de gestió que realitzi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Coneixement i Qualitat.

Diputada delegada