Diputat delegat del Pla d’Acció Municipal - PAM

Informació

La delegació comprèn:

  • L'impuls de les activitats incloses en l'àmbit específic, sens perjudici de la direcció superior de la Presidència.
  • L'estudi i proposició del Pla d'Acció Municipal - PAM.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

De tots els actes de gestió que realitzi n'ha de donar compte al diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal.

Diputat delegat