Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal - SAM

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La coordinació superior de l’àrea de gestió assignada.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
  • Concedir als ens locals assistències especialitzades tècniques, jurídiques i d'altres.
  • Aprovar la creació de noves línies d'assistència municipal.
  • Aprovar els plans de formació i la realització de curs i jornades de formació.
  • Aprovar l'organització d'activitats i la participació en projectes relacionats amb l'àmbit de gestió assignat.
 • La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l'àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat