Diputat delegat d'Hisenda

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La resolució dels assumptes següents:
  • Ordenar els pagaments de la Corporació, tant els corresponents a factures i certificacions com a lliuraments de subvencions.
  • Ordenar retencions per embargaments.
  • Ordenar les trameses a BASE - Gestió d'Ingressos de les remeses de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, per a la gestió del seu cobrament en període coluntari i executiu.
  • Resoldre els expedients de devolució de fiances de permisos d'obres en carreteres de la xarxa viària local.
  • Resoldre les peticions de fraccionaments i ajornaments de pagament dels ingressos derivats de taxes i preus públics de la Diputació quan li correspongui la seva tramitació.
  • Autorització del pagament a membres de la corporació per dietes, despeses de locomoció i assistències a sessions.
  • Aprovar les liquidacions d'ingressos derivades de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, excepte les que deriven de les taxes per  ocupacions de subsòl, sòl i volada de la via pública, les corresponents a llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local i les corresponents a la utilització privativa o aprofitament especial de l'Auditori de la Diputació situat al Carrer Pere Martell, 2 de Tarragona.
 • La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l'àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat