Govern de la Diputació de Tarragona

Ple

El Ple de la Diputació és l'assemblea dels 27 diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província.

El Ple de la Diputació és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Les funcions del Ple són d'aprovació de les actuacions i de les polítiques pròpies de la institució, i estan regulades i definides en l'art. 33 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El Ple de la Diputació de Tarragona està format per 27 diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments després de les eleccions municipals.

El Ple es reuneix de forma ordinària mensualment, i pot convocar plens extraordinaris.