Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (plaça número 779), adscrita a l'Àrea d'Intervenció - Serveis Econòmics - Unitat de Control Financer, torn lliure (conv. 17/034)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
17/034
Nom de la plaça: 

Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 779)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Unitat de Control Financer – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimecres, 12 Juny, 2019
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
BOPT de data 15.07.2019
Termini al·legacions llistat provisional: 
Dilluns, 29 Juliol, 2019
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
BOPT de 7.08.2019