Administratiu/iva (número 783)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions – Àrea Serveis Interns
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar