Personal Públic

Informació

emplats_publics_min

Data d'actualització: 25/07/2019

Plantilla del personal públic

La Plantilla és el conjunt de places amb dotació pressupostària, ocupades o vacants, que s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació i que pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Plantilles 2015 - 2019

Relació dels llocs de treball

La Relació de llocs de treball (RLT) és un instrument formal d'ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme.

Relació dels llocs de treball 2015 - 2019

Tècnics de l'ens

Podeu consultar el personal responsable que desenvolupa activitats tècniques dins d'alguna Ârea de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme.

Organigrames de l'organització

Relació de contractes temporals i d'interinatge

Tot seguit podeu consultar la relació de contractes de caràcter temporal o interí, és a dir, que no estan vinculats a cap lloc de treball i no consten en la Relació de llocs de treball.

Contractes temporals i d'interinatge 2015-2019

Retribucions i dietes del personal públic

El personal de la Diputació de Tarragona, BASE- Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme que rep, per una banda, retribucions per la realització de la seva feina, que inclou salari base, complements, gratificacions extraordinàries i retribucions extrasalarials. D'altra banda, rep dietes i desplaçaments quan ha de realitzar desplaçaments fora del seu centre de treball per motius del servei. Les quanties a percebre i els requisits estan estipulats a la normativa interna.

 • Dietes i despeses de viatge 2019 [PDF]
 • Dietes i despeses de viatge 2019 [XLS]
 • Dietes i despeses de viatge 2018 [PDF]
 • Dietes i despeses de viatge 2018 [XLS]
 • Dietes i despeses de viatge 2017 [PDF]
 • Dietes i despeses de viatge 2017 [XLS]
 • Dietes i despeses de viatge 2016 [PDF]
 • Dietes i despeses de viatge 2016 [XLS]
 • Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona 2016 [PDF]
 • Reial decret 462/2002 d'indemnitzacions per raó del servei [PDF]
Retribucions del personal

Llistes de personal per a cada procés de promoció

La Diputació de Tarragona compta amb un Reglament general de provisió de llocs de treball que regula els procediments de provisió i promoció professional del personal que presta serveis a la Diputació de Tarragona. S’exclou expressament la provisió de llocs de treball reservats al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que es regeix per la seva normativa pròpia. Les resolucions per les quals s'inicien les convocatòries i s'aproven les respectives bases específiques es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Resultats de les convocatòries internes 2014-2019

Convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

En el següent enllaç es troben els convenis, acords i pactes sorgits de la Mesa General de Negociació per als treballadors de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos i Patronat de Turisme.

Convenis, acords i pactes vigents

Resolucions sobre compatibilitats

Tot el personal de les administracions públiques està subjecte al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. Aquest fet implica que tota persona que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat, al marge de les tasques que té encomanades a la corporació, ha de sol•licitar la corresponent compatibilitat. La Diputació de Tarragona, haurà de resoldre l'existència o la inexistència de comptabilitat per a desenvolupar la segona activitat sol•licitada; tal com ho ha fet en els següents casos:

Resolucions de compatibilitats 2015-2019

Alliberats sindicals

Es consideren alliberats sindicals aquells treballadors amb permís per abandonar total o parcialment el seu lloc de treball per a poder dedicar-se a funcions sindicals. Els alliberats sindicals poder ser totals o parcials. La Diputació de Tarragona no disposa d'alliberats sindicals però si de membres de la Junta de Personal Funcionari i de membres del Comitè de Personal Laboral.

 • Membres de la Junta de Personal Funcionari i de membres del Comitè d'Empresa 2016 [DOC]
 • Membres de la Junta de Personal Funcionari i de membres del Comitè d'Empresa 2016 [PDF]

Normes aprovades per la Diputació de Tarragona

 • Normes reguladores de pràctiques i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil [PDF]
 • Normes reguladores de pràctiques i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil [DOC]