Processos selectius

Informació

NOTA INFORMATIVA

Es reobren els terminis de presentació de sol·licituds i d'al·legacions a les llistres provisionals de persones admeses i excloses.

Per Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2020, número 2020-0001782, s’ha resolt reprendre els tràmits administratius dels processos selectius, així com les proves d’alguns processos selectius que es poden realitzar telemàticament.

Es manté la suspensió, fins a l’últim quadrimestre de 2020, de les proves dels processos selectius que no es poden fer en aquest moment i que es realitzaran sempre que les circumstàncies permetin garantir la seguretat de les persones aspirants i de les que foment part dels tribunals qualificadors i comissions de valoració

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu electrònic seleccio@dipta.cat

 

La Diputació de Tarragona té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació i dels seus organismes autònoms, exceptuant els projectes de foment de l’ocupació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits. 

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Convocatòries

Temes d'interès