Serveis d'Intervenció

Intervenció és una àrea de primer nivell que s'encarrega del control i fiscalització de tots els actes, documents i expedients de la corporació i dels seus organismes autònoms. Desenvolupa la comptabilitat financera i el seguiment de l'execució del pressupost d'acord amb les normes generals dictades pel Ple de la corporació.

Seccions destacades

Registre de factures

Enllaç a la seu electrònica, on es troben els recursos necessaris per al lliurament electrònic de factures a la Diputació de Tarragona.

BOPT

Accés directe al Butlletí Oficial de la Provínica de Tarragona

Pressupost de la Diputació

Podeu consultar el resum del pressupost anual, així com detallat i les possibles al·legacions i modificacions pressupostàries