C16-003 / Curs: Ingressos de dret públic (quotes urbanístiques, execucions subsidiàries i multes coercitives)

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics per a la tramitació dels expedients dels ingressos que obtenen els ajuntaments mitjançant les actuacions urbanístiques que poden dur a terme d’acord amb el seu àmbit competencial.

Codi: 
C16-003
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les quotes urbanístiques
a) Tramitació de l’expedient urbanístic (reparcel.lació, registre de la propietat, afecció)
b) Recaptació de les quotes, tipologia
c) Subrogació dels deures urbanístics
d) Prescripció
2. Les execucions subsidiàries i les multes coercitives
a) Les ordres d’execució urbanística
b) Les execucions subsidiàries
- Tramitació de l’expedient
- Aspectes recaptatoris
c) Les multes coercitives

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C i D que hagi de realitzar tasques de recaptació o estiguin adscrits a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.

Metodologia

Resolució de casos pràctics mitjançant el treball en equip i exposició en classe.

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
10 i 17 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25