C16-047 / Actualització normativa i jurisprudencial en matèria d'ingressos de dret públic local

Objectius

  •  Conèixer les principals modificacions legislatives en matèria de tributs locals i les seva incidència en els procediments de recaptació municipal.
  • Conèixer les novetats jurisprudencials del sistema tributari local.
Codi: 
C16-047
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pronunciaments recents (2014-2015) del Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia i doctrina
administrativa en matèria d’ingressos de dret públic local.

2. Resolucions en matèria de:
2.1. Ordenances.
2.2. Impostos: IBI, ICIO, IAE i IIVTNU.
2.3. Taxes.
2.4. Preus públics.
2.5. Beneficis fiscals.
2.6. Sancions de trànsit per infraccions d’estacionament en zona blava.

3. Modificacions introduïdes al TRLRHL per la Llei 20/2015 i altres en matèria de tributs locals

4. Pronunciaments recents del TS i del TSJC en matèria de contribucions especials

5. Pronunciaments recents del TS i del TSJC en matèria de quotes urbanístiques

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local que hagi de realitzar tasques de recaptació o estiguin adscrits a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.

Metodologia

Teoricopràctica.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
4 i 6 d'octubre
Hores: 
de 16:30 a 18:30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25