C17-021 / Curs: Gestió pressupostària

Objectius

· Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ ingressos i despeses.
· Elaborar un pressupost bàsic.
· Conèixer el sistema de finançament pressupostari i l’afectació dels ingressos.
· Saber tramitar les diferents fases d’execució pressupostària i analitzar els diferents tipus de modificacions pressupostàries.
· Assimilar el concepte de projecte d’inversió.
· Conèixer els estats que formen la liquidació i el compte general.

Codi: 
C17-021
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El pressupost. Procediment d’aprovació
2. L’estructura pressupostària
3. Els recursos de les hisendes locals
4. Les modificacions de crèdit
5. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos
6. Els projectes de despeses
7. La liquidació
8. El compte general

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

Aquest curs es portarà a terme en modalitat semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi de la documentació i resolució de test i exercicis. La part presencial s’utilitzarà per repassar els continguts i resoldre dubtes.

Altres dades

Durada: 
28 hores (6 presencials i 22 virtuals)
Dies: 
Dies: del 3 d’abril al 28 de maig Sessions presencials: 24 d’abril i 15 de maig
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25