C17-040 / Curs: Procediment administratiu per a personal tècnic

Objectius

· Entendre perquè existeix el procediment administratiu i on està regulat.
· Saber quines parts interactuen en un procediment administratiu: el ciutadà i l’administració pública.
· Conèixer en què es concreta l’activitat administrativa: els actes administratius.
· Explicar com es desenvolupa un procediment administratiu tipus i com acaba (les fases i els tràmits).
· Saber com es configura un expedient administratiu electrònic i què són els documents administratius electrònics.
· Identificar quins són les regles per al còmput dels terminis administratius.

Codi: 
C17-040
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. L’administració pública: òrgans i unitats. La competència. Abstenció i recusació.
4. Els actes administratius.
5. L’expedient administratiu. Els documents administratius.
6. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
7. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.

Metodologia

Es portarà a terme de forma semipresencial. Les classes presencials serveixen per a explicació del contingut, anàlisi i treball en equip i les sessions virtuals per activitats complementàries i avaluació.

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
del 15 de maig al 19 de juny - Sessions presencials: 23 i 30 de maig i 6 i 13 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25