C17-041 / Curs: Procediment administratiu

Objectius

Conèixer, d’una manera aprofundida, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual, des d’una perspectiva relacional i amb referències jurisprudencials per a una major i millor comprensió dels continguts.

Codi: 
C17-041
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. L’administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
4. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
5. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica. La gestió dels documents.
6. Fases i tràmits del procediment administratiu comú. Requeriments i instruments per a la tramitació del procediment administratiu per mitjans electrònics.
7. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis. La prescripció i la caducitat de les accions pel transcurs del temps.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups A1 i A2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 10.000 habitants).

Metodologia

Es portarà a terme de manera semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi dels continguts, realització d’activitats complementàries i avaluació. El treball presencial es destinarà a l’anàlisi, explicació, revisió i treballs en equip.

Altres dades

Durada: 
30 hores (18 presencials i 12 virtuals)
Dies: 
del 18 d’abril al 31 de maig - Sessions presencials: 19, 26 d’abril i 3, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25