C18-015 / Curs INAP: El control intern de l'Administració local

Objectius

· Adequar el model de control existent en la nostra entitat al model de control intern del Reglament 424/2017.
· Desenvolupar la funció interventora amb els nous procediments de la funció interventora i la comprovació material de la inversió.
· Aprendre a assegurar un control efectiu del pressupost general consolidat mitjançant la funció interventora i el control financer.
· Saber preparar el pla anual de control financer sobre la base d’una anàlisi de riscos.
· Practicar com preparar els programes de treball per àrea de revisió del pla de control financer permanent
· Preparar el pla d’auditores per realitzar el control financer d’entitats depenents, concessionaris de serveis i beneficiaris de subvencions

Codi: 
C18-015
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Dia 23 d’abril
9.00 - 11.00 - El Reglament de control Intern: claus del model de control intern de les administracions locals del segle XXI. Tomas Carbonell Vila
11.00 - 14.00 - La funció interventora i el control financer: diferenciació metodològica i àmbit d’aplicació. Estructuració d’un control efectiu
del grup municipal. Nous procediments en la funció interventora: la comprovació material de la inversió i uns altres.

José Fernando Chicano Javega

Dia 24 d’abril
9.00 - 11.00 - Adequació del model de control existent al model de control intern del Reglament 424/2017 Regulació del model de la nostra entitat: la instrucció de control intern. Determinació dels aspectes a revisar en l’àmbit de la fiscalització o intervenció prèvia de drets i obligacions.

Núria Josa Arbonés

11.00 - 14.00 - El règim de control simplificat del Títol V del Reglament de Control Intern: abast i implantació. L’aplicació del mòdul de
fiscalització a l’expedient electrònic corporatiu: l’experiència de la Diputació de Girona.

Núria Josa Arbonés

Dia 25 d’abril
9.00 - 11.00 - Preparació del pla anual de control financer sobre la base d’una anàlisi de riscos. El pla de control permanent. El pla d’auditories.
Enrique Barreres Amores


11.00 - 14.00 - La metodologia de la auditoria aplicada al control intern de les administracions locals. Les àrees de revisió. Els programes
de treball. Proves i procediments de auditoria. Papers de treball. Els informes.

Pere Ruiz Espinos

Dia 26 d’abril
9.00 - 10.00 - Selecció dels expedients a revisar en control financer. Determinació de la grandària de la mostra. Mostreig estadístic i no
estadístic. Criteris de selecció.

Enrique Barreres Amores


10.00 - 12.00 - Preparació dels programes de treball per àrea de revisió del pla de control financer permanent. Pla de Auditories: control
financer d’entitats depenents, concessionaris de serveis i beneficiaris de subvencions. Implantació i resultats.

Pere Ruiz Espinos

12.00 - 14.00 - Aplicació pràctica del control financer permanent en organismes autònoms: els programes de treball de les àrees de revisió
de contractació, subministraments i obres. Auditoria Financera als comptes anuals.

Enrique Barreres Amores

Destinataris

Interventors, secretaris-interventors i qualsevol empleat públic amb responsabilitat a les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats
públiques.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de l’INAP de la següent adreça:
https://buscadorcursos.inap.es/#/?funcion=10&patron=Tarragona

El termini finalitza el dia 8 d'abril de 2018

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
23, 24, 25 i 26 d'abril de 2018
Hores: 
De 9 a 14 h
Lloc: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. C/ Carles Riba, 6, baixos, Tarragona
Places: 
35