C18-018 / Curs: Aplicació pràctica de la comptabilitat

Objectius

· Practicar la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris, la comptabilització d’àrees d’especial interès, així com la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

· Consolidació comptable i pressupostària.

Codi: 
C18-018
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Comptabilitat del pressupost de despeses, ingressos i operacions no pressupostàries.
2. Comptabilitat de l’endeutament, pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
3. Comptabilitat d’àrees d’especial interès i les operacions de fi d’exercici.
4. Consolidació comptable i pressupostària.

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat. Tindran preferència les persones que hagin assistit a cursos de comptabilitat.

Metodologia

Consistirà en la resolució de diversos casos pràctics. No s’explicarà la base teòrica.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini inscripció: 15 d'abril

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
11 i 13 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25