C19-105 / Curs: La contractació pública i els responsables dels contractes

Objectius

· Conèixer les funcions, tasques i responsabilitats del responsable del contracte.

· Consolidar els conceptes bàsics en matèria de contractació pública.

· Obtenir pautes per a la redacció dels informes tècnics, que formen part dels expedients de contractació pública, en especial, en la valoració de les ofertes.

· Saber realitzar un informe de necessitats complet sobre un objecte de contractació.

Codi: 
C19-105
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del responsable del contracte i el seu paper en cadascuna de les fases dels expedients de contractació. La programació de la contractació pública.
2. Els informes de necessitats i la motivació dels expedients de contractació.
3. El contingut dels informe de necessitats, i la seva importància en la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars per part dels serveis jurídic-administratius.
4. La solvència econòmica i financera, i tècnica o professional: pautes per a la seva exigència a les empreses licitadores.
5. Els criteris de valoració de les ofertes: les diverses tipologies, la seva concreció en les licitacions, la seva aplicació en els informes tècnics i els seus efectes en la valoració de les ofertes.
6. Anàlisi d’aspectes concrets com els lots, el valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació, les condicions especials d’execució, les obligacions contractuals essencials, les modificacions contractuals, les penalitats...

Destinataris

Personal tècnic, no jurídic que gestioni contractes d’obres.

Metodologia

Exposició teòrica i aplicació pràctica de la matèria. La dinàmica del curs consistirà en l’estudi previ per part dels alumnes, abans de cada sessió, de la documentació teòrica.
El treball presencial consistirà en anar elaborant un informe de necessitats i un informe valoratiu d’ofertes.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Dies: del 20 de setembre al 4 de novembre Sessions presencials: 3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25