C20-192 / Curs: El Registre civil i la seva actualitat

Objectius

Obtenir una visió completa de la pràctica del Registre civil, atesa la gran importància que té com a instrument per la constància oficial i inscripció dels fets relatius a l’existència, esdevenir i estat civil de les persones.

Codi: 
C20-192
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El Registre civil
1.1. Organització actual dels registres civils
1.2. Fets i actes inscriptibles
1.3. Òrgans directius i gestors
1.4. Informatització dels registres civils
1.5. Inforeg
1.6. Llibres i seccions del Registre civil
1.7. Publicitat del Registre civil
1.8. Els procediments registrals i recursos
2. Inscripció de naixement
3. Inscripció de matrimoni
4. Inscripció de defunció
5. El Registre civil en temps de la Covid-19
6. Altres inscripcions

Destinataris

Personal de l’Administració local al servei dels Jutjats de pau.

Metodologia

Exposició dels temes amb una visió pràctica del contingut i simulació de diferents supòsits reals, durant les sessions que es realitzaran mitjançant videoconferència.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
Sessions de videoclasses: 14, 21, i 28 d’octubre de 2020
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Videoclasse
Places: 
25