Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l'Ebre. Any 2019

Termini d'execució: del gener del 2020 al gener del 2021

Documentació del projecte

Memòria i annexes
doc_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
doc_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
doc_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
doc_num_4_pressupost.pdf [PDF]p092019_pressupost_mbc_te_2019.bc3 [BC3]
Títol: 
Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l'Ebre. Any 2019

Dades de l'obra