Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2018

Termini d'execució: de l'agost del 2018 a l'agost del 2019

Documentació del projecte

Memòria i annexes
doc_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
doc_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
doc_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
doc_num_4_pressupost.pdf [PDF]p-062017_pressupost_mbc_ct_2018.bc3 [BC3]
R

Dades de l'obra