Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2018

Documentació del projecte

Memòria i annexes
doc_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
doc_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
doc_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
doc_num_4_pressupost.pdf [PDF]p-062017_pressupost_mbc_ct_2018.bc3 [BC3]
Títol: 
Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2018

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 08/2018 al 09/2019