Activitat Administrativa

Objectius

· Conèixer de manera integral el model de gestió documental.
· Disposar de criteris per a la tramitació de documents electrònics.
· Conèixer l’estructura i els valors de l’expedient electrònic.
· Conèixer les principals novetats que aporten les lleis 39/2015 i 40/2015.
· Comprendre les implicacions del Portal de Transparència i el dret d’accés del ciutadà.

Codi: 
C17-009
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El document i l’expedient electrònic
2. La gestió documental
3. Afectació de les lleis 39 i 40/2015
4. Transparència i dret d’accés

Destinataris

Personal de l’administració local dels grups C1 i C2, preferentment que desenvolupi tasques de gestió documental.

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
del 18 d'abril al 5 de juny
Places: 
25

Objectius

Obtenir eines, recursos i coneixement necessaris per elaborar decrets, dictàmens i notificacions amb la màxima eficàcia possible.

Codi: 
C17-045
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions
2. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document
3. Elaborar documents eficaços,precisos i complets, d’acord amb la seva finalitat
4. Analitzar documents aportats pels participants –estructura, redacció, ordre de la informació– per detectar-ne els problemes.
5. Ser conscients de la responsabilitat professional i institucional de redactar correctament.

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions.

Metodologia

Teoricopràctica que combina una sessió presencial amb diversos treballs a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
del 15 de maig al 10 de juny - Sessió presencial: 29 de maig
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C17-044 / Curs: Redacció de convenis

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Elaborar convenis amb un contingut clar i eficaç. · Organitzar la informació amb coherència i cohesió. · Detectar les principals deficiències tant estructurals com lingüístiques.

C17-040 / Curs: Procediment administratiu per a personal tècnic

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Entendre perquè existeix el procediment administratiu i on està regulat. · Saber quines parts interactuen en un procediment administratiu: el ciutadà i l’administració pública.

Objectius

Conèixer, d’una manera aprofundida, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual, des d’una perspectiva relacional i amb referències jurisprudencials per a una major i millor comprensió dels continguts.

Codi: 
C17-041
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. L’administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
4. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
5. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica. La gestió dels documents.
6. Fases i tràmits del procediment administratiu comú. Requeriments i instruments per a la tramitació del procediment administratiu per mitjans electrònics.
7. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis. La prescripció i la caducitat de les accions pel transcurs del temps.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups A1 i A2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 10.000 habitants).

Metodologia

Es portarà a terme de manera semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi dels continguts, realització d’activitats complementàries i avaluació. El treball presencial es destinarà a l’anàlisi, explicació, revisió i treballs en equip.

Altres dades

Durada: 
30 hores (18 presencials i 12 virtuals)
Dies: 
del 18 d’abril al 31 de maig - Sessions presencials: 19, 26 d’abril i 3, 10, 17 i 24 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

Codi: 
C17-039_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
4. L’administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants).

Metodologia

Es portarà a terme de manera semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi dels continguts, realització d’activitats complementàries i avaluació. El treball presencial es destinarà a l’anàlisi, explicació, revisió i treballs en equip.

Altres dades

Durada: 
25 hores (15 presencials i
Dies: 
del 26 d’abril al 7 de juny - Sessions presencials: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

Codi: 
C17-039_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
4. L’administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants).

Metodologia

Es portarà a terme de manera semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi dels continguts, realització d’activitats complementàries i avaluació. El treball presencial es destinarà a l’anàlisi, explicació, revisió i treballs en equip.

Altres dades

Durada: 
25 hores (15 presencials i 10 virtuals)
Dies: 
del 6 de març al 12 d’abril - Sessions presencials: 8, 15, 22, 29 de març i 5 d’abril
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Redactar convocatòries i actes de reunió clares i entenedores.
· Organitzar la informació amb coherència i cohesió.
· Detectar les principals deficiències tant estructurals com lingüístiques.

Codi: 
C17-015
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La convocatòria de reunió: estructura i elements bàsics.
2. L’acta de reunió: estructura i organització de la informació.
3. La eines bàsiques per a una redacció eficaç.
4. Els principals errors estructurals i lingüístics en la redacció.

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu o amb la redacció de documents.

Metodologia

Hi ha una sessió presencial de 4 hores. Les altres tres sessions són de treball virtual i tutoritzat, amb una dedicació d’unes 4 hores en cada sessió, en què cal dur a terme un conjunt d’activitats.

Altres dades

Durada: 
16 hores (4 presencials i 12 virtuals)
Dies: 
Del 24 d'abril al 17 de maig Sessió presencial: 4 de maig
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer les novetats i els canvis introduïts per les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre.

Codi: 
C17-004
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El ciutadà en les seves relacions amb
l’administració pública: identificació, signatura; subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics. L’apoderament per mitjans electrònics.
2. El registre electrònic.
3. La notificació administrativa: per mitjans
electrònics i en suport paper.
4. L’expedient administratiu. Els documents
administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica. L’actuació administrativa automatitzada.
5. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu.
6. Els terminis i les regles per al seu còmput
7. Els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals, preferentment dels grups C1 i C2 o equivalents, que hagi realitzat un curs de procediment administratiu abans de l’any 2015.

Metodologia

El curs es desenvoluparà de manera semipresencial. Les sessions presencials s’utilitzaran per a l’explicació, anàlisi dels continguts i participació en treballs d’equip. El treball virtual consistirà en realitzar activitats complementàries i activitats d’avaluació amb el suport documental del curs.

Altres dades

Durada: 
13 hores (9 presencials i 4 virtuals)
Dies: 
del 25 de maig al 20 de juny - Sessions presencials: 31 de maig i 7 i 14 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

· Entendre la incidència de la entrada en vigor de les lleis 39 i 40 i com afectaran al funcionament i
tramitació dels expedients administratius.

Codi: 
C16-079
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Novetats i afectacions més rellevants vers l’actual regulació del procediment administratiu
comú.
2. El funcionament dels òrgans administratius i les relacions interadministratives, en especial
el funcionament electrònic.
3. Les parts del procediment administratiu.

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Calafell

Metodologia

Espositiva

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
Codi - C16-079_1: dia 30 de setembre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_2: dia 30 de setembre / de 12 a 15 h Codi - C16-079_3: dia 7 d'octubre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_4: dia 7 d'octubre / de 12 a 15 h Codi - C16-079_5: dia 14 d'octubre / de 8.30 a 11.30 h Codi - C16-079_6: dia 14 d'octubre / de 12 a 15 h
Hores: 
De 8.30 a 11.30 o de 12 a 15 h
Lloc: 
Ajuntament de Calafell
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa