Activitat Administrativa

Objectius

Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

Codi: 
C19-144
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’Administració pública. L’interessat.
4. L’Administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
21 h
Dies: 
16, 23 i 30 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els aspectes més rellevants de les llei 39/2015 i 40/2015 en matèria d’administració electrònica

· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica

Codi: 
C19-095
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les principals novetats de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 en matèria d’Administració electrònica.
a) Les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Obligats a relacionar-se electrònicament
b) L’interessat. Drets i deures. Sistemes d’identificació. Representació i registre d’apoderaments.
c) Funcions de les oficines en matèria de registres. Digitalització de la documentació.
d) La interoperabilitat
2. Les fases del procediment administratiu electrònic i les principals novetats en matèria d’Administració electrònica relacionades amb el mateix:
a) Fases del procediment. Terminis.
b) El registre de funcionaris habilitats
c) La seu electrònica i el registre electrònic
3. La gestió documental com a eina imprescindible per la implantació i desenvolupament de l’Administració electrònica
a) Document i expedient electrònic
b) Instruments del sistema de gestió documental

Destinataris

Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu.

Metodologia

Explicació teòrica i casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
26 de setembre i 2, 9 i 16 d’octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C19-113 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C19-112 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

Objectius

· Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

· Disposar de criteris per a la tramitació de documents electrònics.

· Conèixer l’estructura i els valors de l’expedient electrònic.

· Conèixer les principals novetats que aporten les lleis 39/2015 i 40/2015.

· Comprendre les implicacions del Portal de Transparència i el dret d’accés del ciutadà.

Codi: 
C19-114
Estat: 
Obert

Programa

1. El document i l’expedient electrònic.
2. La gestió documental.
3. Afectació de les lleis 39 i 40/2015.
4. Transparència i dret d’accés.

Destinataris

Personal de l’administració local dels grups C1 i C2, preferentment que desenvolupi tasques de gestió documental.

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual i possibilitat de participar per videoconferència.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
24 hores virtuals
Dies: 
Del 28 d’octubre al 10 de desembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
virtual
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu.

· Analitzar el procés de redacció dels textos administratius.

· Aprendre els criteris específics de la redacció administrativa i les convencions aplicables a la documentació administrativa en general.

· Conèixer la funció i l’estructura d’alguns dels documentsmés habituals del llenguatge administratiu, d’acord amb cadascuna de les activitats administratives

Codi: 
C19-139
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció. Característiques generals del llenguatge administratiu
2. Planificació
2.1. Tractaments de l’emissor i el receptor
2.2. Organització de les idees
2.3. Comparació entre documents
2.4. Redacció d’una sol·licitud
3. Redacció
3.1. Organització de les idees
3.2. Distribució de la informació en paràgrafs
3.3. Millores de redacció
3.4. Llenguatge igualitari
3.5. Redacció d’una diligència
4. Revisió
4.1. Majúscules i minúscules
4.2. Abreviacions
4.3. Signes de puntuació
4.4. Cohesió
4.5. Redacció d’un certificat
5. Errors gramaticals habituals del llenguatge administratiu
5.1. Ús abusiu de la veu passiva
5.2. Gerundis incorrectes
5.3. Nominalitzacions
5.3. Redacció d’una convocatòria

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals.

Metodologia

Tot el curs es realitzarà de forma virtual amb continguts teòrics d’estudi, fòrums de participació i activitats vàries amb possibilitat de participar per videoconferència.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 21 d'octubre al 3 de desembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu.

· Analitzar el procés de redacció dels textos administratius.

· Aprendre els criteris específics de la redacció administrativa i les convencions aplicables a la documentació administrativa en general.

· Conèixer la funció i l’estructura d’alguns dels documents més habituals del llenguatge administratiu, d’acord amb cadascuna de les activitats administratives.

Codi: 
C19-138
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció. Característiques generals del llenguatge administratiu
2. Planificació
2.1. Tractaments de l’emissor i el receptor
2.2. Organització de les idees
2.3. Comparació entre documents
2.4. Redacció d’una sol·licitud
3. Redacció
3.1. Organització de les idees
3.2. Distribució de la informació en paràgrafs
3.3. Millores de redacció
3.4. Llenguatge igualitari
3.5. Redacció d’una diligència
4. Revisió
4.1. Majúscules i minúscules
4.2. Abreviacions
4.3. Signes de puntuació
4.4. Cohesió
4.5. Redacció d’un certificat
5. Errors gramaticals habituals del llenguatge administratiu
5.1. Ús abusiu de la veu passiva
5.2. Gerundis incorrectes
5.3. Nominalitzacions
5.3. Redacció d’una convocatòria

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals.

Metodologia

Tot el curs es realitzarà de forma virtual amb continguts teòrics d’estudi, fòrums de participació i activitats vàries amb possilibitat de participar per videoconferència.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
del 3 d’octubre al 12 de novembre
Hores: 
del 3 d’octubre al 12 de novembre- virtual
Lloc: 
On line
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic.

· Adequar el to i el registre de cada comunicació al destinatari.

· Redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa.

· Comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Codi: 
C19-146
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. El grau de formalitat en els correus electrònics.
2. La disposició ordenada de les idees.
3. L’estil més adequat en cada correu, segons la situació comunicativa.
4. Els problemes més habituals en la redacció de correus.
5. La redacció de correus adaptats a cada necessitat comunicativa concreta.
6. L’estructura idònia per als correus.
7. Conscienciació dels punts forts i febles en la redacció dels correus.

Destinataris

Personal de l’Administració que habitualment redacta correus electrònics.

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
de l’1 al 23 d’octubre
Hores: 
15 hores virtuals
Lloc: 
On line
Places: 
20

Objectius

· Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.

· Presentar la informació de forma lògica, d’acord amb les necessitats del document.

· Estructurar els informes jurídics per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

· Apreciar la importància de redactar els informes de forma clara, precisa i concisa.

· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció

Codi: 
C19-147
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge administratiu.
2. L’estil dels textos administratius.
3. Els problemes lingüístics més destacats.
4. La manera de presentar la informació.
5. El procés lògic i jurídic que han de reflectir els documents.
6. L’adequació del llenguatge a les necessitats.
7. Les adaptacions necessàries d’estructura i d’estil per millorar el resultat final del text.
8. El reconeixement dels defectes que pot presentar un text.
9. L’acceptació de noves pautes de treball.

Destinataris

Personal de l’Administració que sovint ha de redactar informes jurídics, preferentment dels grups A1 i A2.
Es aconsellable tenir el nivell C de català.

Metodologia

Els participants hauran d’aplicar els criteris establerts sobre documents aportats per ells mateixos. Metodologia molt pràctica i participativa.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
2, 9, 16 i 23 d’octubre
Hores: 
10 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Actualitzar els continguts de la publicitat activa.

· Conèixer els criteris interpretatius de l’accés a la informació pública.

· Principals reptes: límits de l’accés a la informació pública i dades personals.

Codi: 
C19-165
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Transparència: publicitat activa.
2. Procediments d’accés a la informació pública.
3. Transparència i accés a la informació pública i dades personals: convivència obligada.
4. Conflictes entre els límits i els drets.

Destinataris

Personal d’ens locals amb responsabilitat en matèria de transparència.

Metodologia

La part virtual consistirà en l’estudi de la documentació teòrica i la realització d’exercicis i la part presencial consistirà en la resolució de dubtes i comentaris de les activitats.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (8 h virtuals i 12 presencials)
Dies: 
Dies: del 28 d’octubre al 9 de desembre Sessions presencials: 7, 14, 21 i 28 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa