Activitat Administrativa

Objectius

· Elaborar documents administratius altament eficaços.
· Reconèixer les esmenes que cal fer en un document per millorar-lo.
· Conèixer eines que ajudin a resoldre dubtes.
· Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit.

Codi: 
C16-100
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Documents administratius: l’ofici extern i intern, la carta, el certificat, la diligència, la convocatòria de reunió, l’informe, la proposta de resolució, la resolució i la notificació
2. Estil i estructura dels documents
3. Redacció de textos
4. Problemes més freqüents
5. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives
6. Anàlisi de les deficiències que presenta un escrit
7. Sensibilització per incentivar la comunicació eficaç
8. Acceptació de noves pautes d’actuació

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu o amb la redacció de documents.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet. Es farà avaluació de la trasferència al lloc de treball.

Altres dades

Durada: 
30 hores virtuals
Dies: 
del 19 de setembre al 14 de novembre
Places: 
25

Objectius

Diferenciar els diferents actes administratius que integren un expedient administratiu.

Identificar els actes que han de ser objecte de notificació. 

Saber el peu de recursos que cal indicar en cada cas.

Conèixer la tipologia de recursos en via administrativa, quan procedeixen i la seva tramitació.

La tramitació del recurs contenciós administratiu. Actuacions a realitzar per part de l’Administració.

Codi: 
C16-081_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Classes d’actes administratius en la tramitació de l’expedient administratiu.
2. A qui s’ha de notificar. L’interessat.
3. Els actes recurribles en via administrativa i en via judicial. La delegació de competències.
4. Tipus de recursos administratius. Tramitació, resolució i recursos.
5. El recurs contenciós administratiu.
6. Les novetats introduïdes per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els recursos.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.

Metodologia

Mitjançant documents simulats dels que freqüentment poden tenir entrada en els ajuntaments és plantejaran diferents situacions i com s’ha d’actuar per part del personal administratiu de l’ajuntament. Des d’aquests supòsits pràctics se’n determinarà la regulació normativa aplicable.

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
15 i 17 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Diferenciar els diferents actes administratius que integren un expedient administratiu.

Identificar els actes que han de ser objecte de notificació.

Saber el peu de recursos que cal indicar en cada cas.

Conèixer la tipologia de recursos en via administrativa, quan procedeixen i la seva tramitació.

La tramitació del recurs contenciós administratiu.

Actuacions a realitzar per part de l’Administració.

Codi: 
C16-081_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Classes d’actes administratius en la tramitació de l’expedient administratiu.
2. A qui s’ha de notificar. L’interessat.
3. Els actes recurribles en via administrativa i en via judicial. La delegació de competències.
4. Tipus de recursos administratius. Tramitació, resolució i recursos.
5. El recurs contenciós administratiu.
6. Les novetats introduïdes per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els recursos.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.

Metodologia

Mitjançant documents simulats dels que freqüentment poden tenir entrada en els ajuntaments és plantejaran diferents situacions i com s’ha d’actuar per part del personal administratiu de l’ajuntament. Des d’aquests supòsits pràctics se’n determinarà la regulació normativa aplicable.

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
18 i 20 d'octubre
Hores: 
de 16:30 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

· Analitzar els aspectes més rellevants de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, i els seus efectes sobre l’Administració Local.

· Conèixer la incidència dels mitjans de suport de la Diputació de Tarragona en aquest nou procés de modernització.

· Conèixer les noves eines que la Diputació posa al servei dels ens locals per al desplegament de l’administració electrònica.

Codi: 
J16-004
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9 a 9.15 h
Recepció dels participants.
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació.
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous. President de la Diputació de Tarragona.
de 9.30 a 10.30 h
El nou règim del procediment administratiu, establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i del règim jurídic del sector públic, regulat en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Sr. Lorenzo Cotino Hueso. Professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de València. Coordinador de la Red Derecho-Tics.
de 10.30 a 11.30 h
L’administració electrònica en el procediment administratiu.
Sr. Agustí Cerrillo i Martínez. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.
d’11.30 a 12 h
Pausa
de 12 a 12.40 h
Línies d’assistència i suport als ens locals.
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech. Vicepresident primer de la Diputació de Tarragona i Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal.
de 12.40 a 13.40 h
Noves eines per al desplegament de l’administració electrònica als ens locals: Plataforma ACTIO.
Sr. Enric Brull Alabart. Director d’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona.
Sr. Koldo Ayerdi Muñoz. Director Tècnic d’Aplicacions Informàtiques de la Diputació de Tarragona.

Destinataris

Càrrecs electes, secretaris, interventors, tresorers, secretaris-interventors-tresorers i personal tècnic de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Requisits

Inscripcions


Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.


La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència: SAM - JOR16-004, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http:/www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent.

Termini d’inscripció: 10 de maig.

Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
19 de maig de 2016
Hores: 
de 9 a 13.40 h
Lloc: 
Auditori Diputació
Places: 
200

Objectius

Resoldre els dubtes relacionats amb la gestió del padró municipal d’habitats.

Codi: 
C16-018
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consideracions generals
2. Dades d’inscripció en el padró municipal i documentació acreditativa
2.1. Documentació acreditativa de la identitat
2.2. Menors
2.3. Documentació acreditativa del domicili de residència
3. Casos especials d’empadronament
3.1. Empadronament en un domicili en el que ja constan empadronades unes altres persones
3.2. Empadronament de persones sense domicili
3.3. Empadronament de reclusos
4. Model de fulla padronal
5. Tipus d’expedients padronals
5.1. Expedients d’alta
5.2. Expedients de baixa
5.3. Expedients de modificació
6. Procediment de renovació i caducitat de les inscripcions padronals dels extrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada (encsarp) que no siguin renovades cada dos anys
7. Procediment de comprovació periòdica de la residència dels extrangers que no tenen la obligació de renovar la seva inscripció padronal (no_encsarp)
8. Expedients de territori
8.1. Unitats poblacionals
8.2. Divisió del terme municipal en seccions (seccionat)
8.3. Llistes de carrers de secció
9. Diccionari de noms i cognoms

Destinataris

Secretaris-interventors i personal de l’Administració local encarregat de la gestió del padró municipal.

Metodologia

Teòrica amb pràctica al final de la sessió.

Altres dades

Durada: 
5 hores lectives
Dies: 
31 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
50

Objectius

· Entendre la incidència de la entrada en vigor de les lleis 39 i 40 i com afectaran al funcionament i tramitació dels expedients administratius.
· Conèixer les modificacions relatives a procediments concrets com la responsabilitat patrimonial i la potestat sancionadora.
· Saber la nova regulació de convenis i consorcis.

Codi: 
C16-042
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Novetats i afectacions més rellevants vers l’actual regulació del procediment administratiu comú
2. El funcionament dels òrgans administratius i les relacions interadministratives, en especial el funcionament electrònic
3. Els procediments de la responsabilitat patrimonial i la potestat sancionadora
4. Els convenis i els consorcis en la llei del Sector Públic

Destinataris

Personal de l’Administració local que desenvolupi activitats de tramitació administrativa. (C1 i C2)

Metodologia

Expositiva

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça indicant el codi de l’edició:
http://www.dipta.cat/formacio
Data límit d’inscripció: 12 de març

Altres dades

Durada: 
3.5 hores
Dies: 
Codi - C16-042_1: dia 3 de maig a Reus; Codi - C16-042_2: dia 24 de maig a Tarragona: Codi - C16-042_3: dia 24 de maig Móra d’Ebre (per videoconferència); Codi - C16-042_4: dia 1 de juny a Tortosa; Codi - C16-042_5: dia 8 de juny al Vendrell; Codi - C16-042_7: dia 21 d'abril a Montblanc; Codi - C16-042_8: dia 19 d'abril a Valls; Codi - C16-042_9: dia 26 d'abril a Falset.
Hores: 
de 16.30 a 20.00 h

Objectius

· Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions
· Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document
· Elaborar documents eficaços,precisos i complets, d’acord amb la seva finalitat

Codi: 
C16-025
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Criteris d’estil
1.1. Aspectes gramaticals
a) Construccions passives
b) Verbs buits
c) Gerundis
d) “el mateix”
1.2. Convencions
a) Majúscules i minúscules
b) Abreviacions
c) Signes de puntuació
1.3. Terminologia i fraseologia
2. Decret
2.1. Contingut i estructura
2.2. Aspectes de millora
3. Dictamen
3.1. Contingut i estructura
3.2. Aspectes de millora
4. Notificació: contingut i estructura
4.1. Contingut i estructura
4.2. Aspectes de millora

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions.

Metodologia

Teoricopràctica que combina una sessió presencial amb diversos treballs a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
18 hores (14 hores virtuals i 4 presencials)
Dies: 
Dies: del 30 de maig al 28 de juny Sessió presencial: 13 de juny
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Elaborar documents administratius altament eficaços.
· Reconèixer les esmenes que cal fer en un document per millorar-lo.
· Conèixer eines que ajudin a resoldre dubtes.
· Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit.

Codi: 
C16-036
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Documents administratius: l’ofici extern i intern, la carta, el certificat, la diligència, la convocatòria de reunió, l’informe, la proposta de resolució, la resolució i la notificació
2. Estil i estructura dels documents
3. Redacció de textos
4. Problemes més freqüents
5. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives
6. Anàlisi de les deficiències que presenta un escrit
7. Sensibilització per incentivar la comunicació eficaç
8. Acceptació de noves pautes d’actuació

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu o amb la redacció de documents.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.
Es farà avaluació de la trasferència al lloc de treball.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
del 14 de març al 10 de maig
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els criteris estilístics adequats a la situació comunicativa.
· Copsar la importància de la terminologia específica.
· Estructurar els informes i les propostes de resolució de forma eficient.
· Entendre el procés justificatiu i lògic que conflueix en un pronunciament.
· Valorar els aspectes susceptibles de millora en un document.

Codi: 
C16-038
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge eficaç
2. L’estil dels informes i les propostes de resolució
3. Els problemes lingüístics més destacats
4. La manera de presentar la informació
5. El procés lògic i justificatiu que ha de reflectir el document
6. Adequació del llenguatge a les necessitats del text
7. Redacció d’informes
8. Adaptacions d’estructura i d’estil de textos per millorar el resultat final
9. Reconeixement crític de les millores que es poden incorporar
10. Desenvolupament de la col.laboració en el procés de redacció
11. Acceptació de noves pautes de treball

Destinataris

Personal de les entitats locals que hagi de redactar informes.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
Dies: del 2 de maig al 7 de juny
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el marc normatiu actual i els principals canvis que s’han produït amb l’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
· Identificar els elements que integren un procediment administratiu: els elements subjectius (les parts) i objectius (els actes administratius).
· Saber com es desenvolupa un procediment administratiu tipus i com acaba (les fases i els tràmits).
· Reconèixer les causes que determinen la invalidesa dels actes administratius.
· Conèixer quins són els recursos administratius.

Codi: 
C16-030
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu. Principals característiques i novetats
de la Llei 39/2015.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
4. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
5. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
6. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants).

Metodologia

Aprenentatge presencial (6 sessions per anàlisi, comentari i participació) i virtual (suport documental i activitats complementàries i avaluació).

Altres dades

Durada: 
35 hores (18 presencials + 17 hores virtuals)
Dies: 
Dies: de l’1 d’abril al 20 de maig Sessions presencials: 6, 13, 20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa