Activitat Administrativa

Objectius

Conèixer el marc normatiu actual.
Identificar els elements que integren un procediment administratiu i saber com es desenvolupa.
Reconèixer les causes que determinen la invalidesa dels actes administratius.
Conèixer quins són els recursos administratius.

Codi: 
C16-094_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu. Principals característiques i novetats de la Llei 39/2015.
2. El ciutadà en les seves relacions amb l’administració pública. L’interessat.
3. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
4. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
5. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
6. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants)

Metodologia

Aprenentatge presencial (6 sessions per anàlisi, comentari i participació) i virtual (suport documental, activitats complementàries i avaluació).

Altres dades

Durada: 
35 hores
Dies: 
27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d'octubre i 8 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_5
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona.

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
7 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
M'óra d'Ebre
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_4
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
6 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Valls
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_3
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
5 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Reus
Places: 
30

Objectius

 Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_2
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
4 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Tarragona
Places: 
30

Objectius

Donar a conèixer la situació actual en la tramitació municipal de les activitats empresarials, la principal normativa d’aplicació i les noves eines existents.

Codi: 
C16-046_1
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1.  Introducció. Breu exposició de la principal normativa relacionada amb la tramitacio d’activitats (LPCAA, REPAR, L16/2015, Llei 3/2010...).
2. Classificació activitats. Cerca guiada de tràmits al Canal Empresa. Casos pràctics.  
3. Modelatges. Els 9 tràmits obligatoris per esdevenir FUE. Altres tràmits. 
4. Principals novetats pel que fa a la tramitació. 
5.  Ordenança tipus. 
6.  Nou catàleg de serveis de Suport en Tramitació d’Activitats del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Destinataris

Administratius, tècnics i secretaris encarregats de la tramitació d’activitats de municipis de menys de 10.000 habitants. 

Altres dades

Dies: 
1 de juliol
Hores: 
de 9 a 13:30
Lloc: 
Tortosa
Places: 
30

Objectius

Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions. 

Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document.

Elaborar documents eficaços,precisos i complets, d’acord  amb la seva finalitat.

Codi: 
C16-048
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Criteris d’estil
1.1. Aspectes gramaticals
a) Construccions passives
b) Verbs buits
c) Gerundis
d) “el mateix”
1.2. Convencions
a) Majúscules i minúscules
b) Abreviacions
c) Signes de puntuació
1.3. Terminologia i fraseologia


2. Decret
2.1. Contingut i estructura
2.2. Aspectes de millora


3. Dictamen
3.1. Contingut i estructura
3.2. Aspectes de millora


4. Notificació: contingut i estructura
4.1. Contingut i estructura
4.2. Aspectes de millora

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions.

Metodologia

Teoricopràctica que combina una sessió presencial amb diversos treballs a l’aula virtual. 

Altres dades

Durada: 
18 hores (14 hores virtuals i 4 presencials)
Dies: 
Del 14 de novembre al 16 de desembre. Sessió presencial: 29 de novembre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer els criteris estilístics adequats a la situació comunicativa.
Copsar la importància de la terminologia específica.
Estructurar els informes i les propostes de resolució de forma eficient.
Entendre el procés justificatiu i lògic que conflueix en un pronunciament.
Valorar els aspectes susceptibles de millora en un document.

Codi: 
C16-103
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge eficaç
2. L’estil dels informes i les propostes de resolució
3. Els problemes lingüístics més destacats
4. La manera de presentar la informació
5. El procés lògic i justificatiu que ha de reflectir el document
6. Adequació del llenguatge a les necessitats del text
7. Redacció d’informes
8. Adaptacions d’estructura i d’estil de textos per millorar el resultat final
9. Reconeixement crític de les millores que es poden incorporar
10. Desenvolupament de la col.laboració en el procés de redacció
11. Acceptació de noves pautes de treball

Destinataris

Personal de les entitats locals que hagi de redactar informes.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 19 de setembre al 28 d'octubre
Places: 
25

Objectius

· Elaborar documents administratius altament eficaços.
· Reconèixer les esmenes que cal fer en un document per millorar-lo.
· Conèixer eines que ajudin a resoldre dubtes.
· Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit.

Codi: 
C16-100
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Documents administratius: l’ofici extern i intern, la carta, el certificat, la diligència, la convocatòria de reunió, l’informe, la proposta de resolució, la resolució i la notificació
2. Estil i estructura dels documents
3. Redacció de textos
4. Problemes més freqüents
5. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives
6. Anàlisi de les deficiències que presenta un escrit
7. Sensibilització per incentivar la comunicació eficaç
8. Acceptació de noves pautes d’actuació

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu o amb la redacció de documents.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet. Es farà avaluació de la trasferència al lloc de treball.

Altres dades

Durada: 
30 hores virtuals
Dies: 
del 19 de setembre al 14 de novembre
Places: 
25

Objectius

Diferenciar els diferents actes administratius que integren un expedient administratiu.

Identificar els actes que han de ser objecte de notificació. 

Saber el peu de recursos que cal indicar en cada cas.

Conèixer la tipologia de recursos en via administrativa, quan procedeixen i la seva tramitació.

La tramitació del recurs contenciós administratiu. Actuacions a realitzar per part de l’Administració.

Codi: 
C16-081_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Classes d’actes administratius en la tramitació de l’expedient administratiu.
2. A qui s’ha de notificar. L’interessat.
3. Els actes recurribles en via administrativa i en via judicial. La delegació de competències.
4. Tipus de recursos administratius. Tramitació, resolució i recursos.
5. El recurs contenciós administratiu.
6. Les novetats introduïdes per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els recursos.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.

Metodologia

Mitjançant documents simulats dels que freqüentment poden tenir entrada en els ajuntaments és plantejaran diferents situacions i com s’ha d’actuar per part del personal administratiu de l’ajuntament. Des d’aquests supòsits pràctics se’n determinarà la regulació normativa aplicable.

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
15 i 17 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa