Activitat Administrativa

Objectius

· Elaborar documents administratius altament eficaços.
· Reconèixer les esmenes que cal fer en un document per millorar-lo.
· Conèixer eines que ajudin a resoldre dubtes.
· Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit.

Codi: 
C15-077
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Documents administratius: l’ofici extern i intern, la carta, el certificat, la diligència, la convocatòria de reunió, l’informe, la proposta de resolució, la resolució i la notificació
2. Estil i estructura dels documents
3. Redacció de textos
4. Problemes més freqüents
5. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives
6. Anàlisi de les deficiències que presenta un escrit
7. Sensibilització per incentivar la comunicació eficaç
8. Acceptació de noves pautes d’actuació

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu o amb la redacció de documents.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.
Es farà avaluació de la trasferència al lloc de treball.

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
Del 27 d'octubre al 18 de desembre
Places: 
25

Objectius

· Ser capaç d’identificar quins canvis s’han de produir en l’entorn de feina per adaptar-se al marc normatiu vigent.
· Conèixer el marc legal que afecta a la creació i gestió dels documents i expedients electrònics en fase de tramitació
· Ser capaç d’aplicar les tècniques adequades en els processos de creació i gestió de documents durant la tramitació, digitalització i publicació en seu electrònica

Codi: 
C15-023
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. L’evolució dels projectes d’administració electrònica
2. Marc legal i conceptes bàsics en administració electrònica.
3. Els documents electrònics en els projectes d’administració electrònica.
3.1. El cicle de vida dels documents
3.2. Entrada i sortida de documents
A) Registre
B) Notificació
C) Digitalització
3.3. Gestió de documents i expedients
A) Expedients electrònic / expedients híbrids
B) Documents nascuts digitals (ús de certificats)
C) Seu electrònica
3.4. Tancament i transferència

Destinataris

Persones que desenvolupin rols amb responsabilitat en els ens locals sobre documents administratius.

Metodologia

Teoricopràctica amb participació molt activa.

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
12, 14 i 19 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els criteris estilístics adequats a la situació comunicativa.
· Copsar la importància de la terminologia específica.
· Estructurar els informes i les propostes de resolució de forma eficient.
· Entendre el procés justificatiu i lògic que conflueix en un pronunciament.
· Valorar els aspectes susceptibles de millora en un document.

Codi: 
C15-014
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Les característiques del llenguatge eficaç
2. L’estil dels informes i les propostes de resolució
3. Els problemes lingüístics més destacats
4. La manera de presentar la informació
5. El procés lògic i justificatiu que ha de reflectir el document
6. Adequació del llenguatge a les necessitats del text
7. Redacció d’informes tècnics
8 .Adaptacions d’estructura i d’estil de textos per millorar el resultat final
9. Reconeixement crític de les millores que es poden incorporar
10. Desenvolupament de la col·laboració en el procés de redacció
11. Acceptació de noves pautes de treball

Destinataris

Personal de les entitats locals que hagi de redactar informes tècnics.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
20 hores virtuals
Dies: 
del 4 de maig al 9 de juny
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la regulació del temps
com un element important en
l’activitat administrativa.
· Conèixer i saber aplicar les regles
per al còmput de terminis
administratius.
· Saber quan i com es poden ampliar
o reduir els terminis.
· Distingir entre la caducitat i la
prescripció i alguns supòsits
concrets d’aplicació.

Codi: 
C15-027
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Els terminis en el procediment administratiu
2. Regles per al còmput de terminis
3. L’ampliació i la reducció dels terminis
4. La caducitat i la prescripció

Destinataris

Personal al servei de les
administracions locals dels grups C1
i C2 o equivalents, que desenvolupi
de manera regular activitats
de tramitació administrativa
(preferentment en municipis de
menys de 5.000 habitants).

Metodologia

Anàlisi, comentari, participació i
realització d’activitats pràctiques
per a una major i millor comprensió
dels continguts.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
14, 21 i 28 de maig, i 4 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Elaborar documents administratius
altament eficaços.
· Reconèixer les esmenes que cal fer
en un document per millorar-lo.
· Conèixer eines que ajudin a resoldre
dubtes.
· Controlar els diferents processos
que intervenen en la redacció d’un
escrit.

Codi: 
C15-013
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Estil i estructura dels documents
2. Redacció de textos
3. Problemes més freqüents
4. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives
5. Anàlisi de les deficiències que presenta un escrit
6. Sensibilitzar per incentivar la comunicació eficaç
7. Acceptació de noves pautes d’actuació

Destinataris

Personal de l’Administració local que
hagi realitzat cursos relacionats amb
el llenguatge administratiu o amb la
redacció de documents.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en
línia i participació de l’alumnat
en l’estudi de la matèria, debats
i resolució d’activitats pràctiques
amb una dedicació setmanal
aproximada de 3 hores.
Es necessita disposar d’ordinador
amb connexió a Internet.

Requisits

Es necessita disposar d'ordinador amb connexió a Internet

El termini d'inscripció finalitza el 15 de març de 2015

Altres dades

Dies: 
Del 23 de març al 19 de maig
Hores: 
30
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el marc normatiu actual i els principals canvis que s’han produït recentment
· Identificar els elements que integren un procediment administratiu: els elements subjectius (les parts) i objectius (els actes administratius).
· Conèixer com es desenvolupa un procediment administratiu tipus i com acaba (les fases i els tràmits).
· Conèixer les causes que determinen la invalidesa dels actes administratius.
· Conèixer quins són els recursos administratius.

Codi: 
C15-007
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat i marc normatiu
2. El procediment administratiu: elements subjectius i objectius
3. Fases i tràmits del procediment administratiu comú
4. Els terminis i el seu còmput
5. La invalidesa dels actes administratius
6. La revisió d’ofici i els recursos administratius

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants).

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 15 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
25 hores (12 h presencials i 13 virtuals)
Dies: 
del 23 de març al 27 d’abril Sessions presencials: 26 de març, i 9, 16 i 22 d’abril.
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Aprofundir en el coneixement dels aspectes procedimentals que tenen incidència en la tramitació administrativa de diferents tipus d’expedients.

Codi: 
C15-047
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Com treballar un expedient administratiu
2. L’expedient administratiu: Fases
3. Principals continguts dels diferents tipus de documents administratius que integren l’expedient administratiu
4. Còmput de terminis. El silenci administratiu
5. El requeriments de documentació. Terminis i formalitats. El desestiment
6. Formes d’acabar el procediment. La notificació i el peu de recursos
7. Òrgans competents i tramitació des del punt de vista orgànic
8. Breu referència a la consignació pressupostària en els expedients de contingut econòmic

Destinataris

Personal administratiu i tècnic de l’administració local que gestiona la tramitació d’expedients administratius, preferentment del Consell Comarcal del Montsià.

Metodologia

Formulació de supòsits pràctics amb continguts adequats i que tinguin com a finalitat treballar els continguts.
Es realitzarà avaluació de la transferencia dels aprenentatges al lloc de treball.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 15 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
8, 15, 22 i 29 d’abril, i 6 i 13 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Amposta
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa