Comunicació, informació i habilitats

Objectius

Aprendre a construir la marca pública del poble o ciutat i a comunicar-la.

Codi: 
C17-030
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Perquè és indispensable la marca de valor pública
2. Com es construeix i comunica
3. Exemples reals

Destinataris

Personal dels ens locals amb responsabilitat en l’àrea de comunicació.

Metodologia

La metodologia es basa en la conversa i intercanvi amb els assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
25 d'abril i 2 de maig
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reflexionar i aprofundir en l’anàlisi de les responsabilitats de gestió i lideratge del comandament intermedi.
· Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que s’hi estableixen i el paper de la persona que lidera.
· Entendre els processos de la gestió del canvi.
· Adquirir habilitats comunicatives que afavoreixin el desenvolupament de l’equip de treball.
· Conèixer les claus de la gestió dels conflictes i la negociació per interessos.
· Ampliar coneixements i experiències sobre la motivació de les persones als equips de treball.

Codi: 
C17-025
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques
2. El treball en equip
2.1. Desenvolupament de l’equip
2.2. Les reunions de treball
3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament
3.1. Els processos de canvi a l’administració
3.2. El projecte de canvi
4. Habilitats d’influència i comunicació
5. Negociació i resolució de conflictes
5.1. Sistemes integrats de resolució de conflictes
5.2. Negociació: estratègies i fases
6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats.
6.1. Teories motivacionals
6.2. El clima de treball

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

Es portarà a terme amb una modalitat semipresencial. En la part presencial es desenvoluparan els continguts del curs i el treball virtual consistirà en lectura de la documentació i resolució dels casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
pendent de determinar - Sessions presencials: pendent de determinar
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

C16-085 / Curs: Organització, planificació i gestió del temps

Estat: 
Curs Finalitzat
· Delimitar els problemes personals de la gestió del temps i aprendre a definir els propis objectius i prioritats, aplicant tècniques per realitzar l’autodiagnosi de la pròpia activitat.

C16-077 / Curs semipresencial: Entrenament emocional en l'àmbit laboral

Semipresencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.

Objectius

Aconseguir que les xarxes socials, blocs i webs ens ajudin a millorar la imatge de la nostra organització
Utilitzar correctament cada eina.
Descobrir les últimes tendències de la comunicació digital.
Saber dissenyar un pla de comunicació digital
Millorar les nostres habilitats pel que fa a la redacció de textos.

Codi: 
C16-073
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Webs, blocs i xarxes socials a les institucions públiques.
Web: el nostre gran mitjà de comunicació. Anàlisi i millora de webs institucionals.
Les noves tendències a Facebook
Twitter als ajuntaments. Hashtag en positiu. Redacció de tuits.
Reflexió: Facebook i Twitter han de ser diferents?
Tècniques per redactar amb ganxo a Internet
Tot el que hem de saber dels blocs. Anàlisi de blocs d’alcaldes i polítics.
Youtube: Anàlisi de vídeos institucionals que triomfen a la xarxa.
Fotos que parlin per a Facebook i Instagram.
Creació de notícies per alimentar les xarxes. Quins són els nostres punts forts?
El pla de comunicació digital. Amb creació de web, xarxes i bloc. Estratègia, to i calendari de cada eina. Redacció de textos.

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar les seves habilitats de comunicació a través de webs i xarxes socials, preferentment de l’Ajuntament de Reus.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
19 i 26 d'octubre i 2 de novembre
Hores: 
de 10 a 14:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

·  Ser conscient de la importància de la comunicació en la gestió dels centres cívics.
·  Conèixer les eines per poder incorporar la comunicació com un element més a treballar.
·  Incorporar la relació amb la ciutadania com aspecte més en el treball de gestió diària dels centres cívics.
·  Potenciar els centres cívics com a xarxa d’equipaments municipals descentralitzats.
·  Visibilitzar els centre cívics com a equipaments dinàmics més enllà dels cursos i tallers.
·  Fer dels centres cívics un punt de trobada i dinamització de ciutat.

Codi: 
C16-091
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció: informar versus comunicar.
2. Objectius de la comunicació
3. Comunicar a qui: públic objectiu
4. Comunicar com: canals i suports (tríptics, butlletins, facebook, pòsters, pantalles, ...)
5. Calendari de comunicació.
6. Treball i propostes per aconseguir els objectius amb accions amb poca implicació, implicació mitjana i elevada implicació.
7. Pla de comunicació per a l’equipament.
8. Seguiment i avaluació.

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui responsable d’equipaments públics que tingui com a usuari final la ciutadania. 

Metodologia

Exposició teòrica, treball en petit i gran grup i treball a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
13 hores ( 10 hores presencials i 3 virtuals)
Dies: 
18 i 20 d'octubre
Hores: 
de 9 a 14:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

Conèixer el concepte d’intel.ligència emocional i la seva aplicació al món del treball.
Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.
Conèixer i comprendre les emocions, combatre les negatives i millorar l’automotivació.
Definir i desenvolupar un pla d’acció de millora de les competències emocionals.

Codi: 
C16-086
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les eines de la intel.ligència emocional
1.1. Les emocions: funcions
1.2. Emocions saludables i tòxiques


2. L’autoconeixement i l’autogestió de les
emocions
2.1. Consciència i valoració d’un mateix
2.2. Autogestió emocional


3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions
3.1. Empatia i comprensió de l’entorn
3.2. Influència. Comunicació assertiva
3.3. Treballar en equip i col.laborar


4. L’entrenament de les emocions
4.1. Bones pràctiques
4.2. Gestió de l’estrès


5. Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial. La càrrega lectiva de la part presencial és de 14 hores i la de la part virtual és de 11 hores de dedicació (8 hores totals).

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
17 i 24 d'octubre i 7 i 14 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
Adquirir eines per valorar els diferents tipus de comportaments en els altres i en un mateix: agressiu, passiu, assertiu.
Modificar pautes de comportament a partir del’autoanàlisi de la pròpia conducta i del qüestionament de creences limitadores.
Saber aplicar tècniques i procediments per enfrontar diferents tipus de situacions de forma assertiva.

Codi: 
C16-082
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Concepte d’assertivitat


2. Habilitats socials i actitud


3. Obstacles que ens impedeixen comunicar-nos
assertivament


4. Tipus de comportaments: passiu, agressiu,
assertiu


5. Drets assertius i creences limitadores


6. Dir no, mostrar el desacord


7. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat
7.1. Autoobservació
7.2. Canviar la manera de pensar:
a) Idees irracionals
b) Distorsions cognitives
7.3. Reducció de l’ansietat
7.4. Respostes i estratègies assertives
a) Assertivitat positiva
b) Resposta assertiva espontània
c) Resposta assertiva esglaonada
d) Resposta assertiva empàtica
e) Estratègia assertiva dels 4 passos
f) Resposta agressiva davant l’agressivitat
o la submissió


8. Pràctica de les estratègies assertives

Destinataris

Personal de l’Administració local que preferentment hagi fet formació en Habilitats comunicatives bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
18 i 25 d'octubre i 8 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la dinàmica d’una situació conflictiva.
· Distingir entre els tipus de resposta davant d’una situació conflictiva.
· Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
· Saber com i quan comunicar-nos assertivament i, molt especialment, quan la situació és complexa.
· Saber aplicar tècniques i recursos per atendre persones que presentin incidències i reclamacions.
· Millorar la capacitat d’autocontrol
· Reduir la probabilitat d’ocurrència de les situacions conflictives.

Codi: 
C16-080_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Dinàmica de la situació conflictiva
2. Evolució d’una situació conflictiva
3. Com respondre davant una situació
4. Naturalesa de la comunicació i l’actitud assertiva
5. Aplicació de la resposta assertiva a les situacions conflictives
6. Esquema per respondre assertivament
7. Què fer si la situació es desborda
8. Gestió emocional de la situació conflictiva

Destinataris

Personal dels ajuntaments de Reus i de Valls que facin atenció al públic.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
15, 17, 22, 24, 29 de novembre i l'1 de desembre
Hores: 
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

Conèixer l’ús propi d’energia en les situacions habituals de treball
Aprendre a prioritzar les tasques
Saber gestionar projectes i taques en espais de temps (calendari, jornada laboral) mitjançant eines de planificiació i programació.
Saber delegar de manera efectiva
Saber conduir una reunió de manera eficient

Codi: 
C16-065
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principis en la gestió del temps
1.1. Les dificultats en la gestió del temps: indicadors
1.2. L’energia com a base del rendiment: concentració, ritmes i horaris
1.3. Maneres de projectar-se en el treball: proactivitat i reactivitat


2. Eines per analitzar l’ús del temps.
2.1. Fulls de recollida de dades
2.2. Diagrama de pareto
2.3. Full de reacionalització del temps


3. Gestió del temps i lloc de treball: objectius i tasques en el temps
3.1. Definició d’objectius professionals i personals
3.2. Criteris per la priorització de les tasques: urgent i important, habitual i extraordinari.
3.3. Estils de planificació i orgnanització: avantatges i desavantatges.
3.4. Eines de planificació a llarg, mig i curt termini: cronograma, agenda, full de treball diari, setmanal i mensual.
3.5. Els lladres de temps: interrupcions, visites i telèfon.


4. La delegació
4.1. El paper de les persones de l’equip: personal tècnic, Secretaris/àries, personal administratiu, personal auxiliar
4.2. El procés de delegació: què, a qui, com, quan
4.3. Delegar responsabilitat i delegar autoritat

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Valls.

Metodologia

Activa, participativa i pràctica.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
28 de setembre i 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Valls
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats