Comunicació, informació i habilitats

Objectius

· Vèncer la por a parlar en públic.
· Millorar la qualitat de la comunicació verbal i del llenguatge corporal.
· Aprendre a establir canals de comunicació efectius.
· Desenvolupar habilitats comunicatives pròpies del discurs en públic.
· Reconèixer les habilitats d’atracció i persuasió.
· Manejar els diferents estats emocionals, especialment en situacions d’estrès.

Codi: 
C17-023
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. ESTAT INTERN ADEQUAT PER PARLAR EN PÚBLIC
1.2. Creences. Autoconcepte i autoimatge
1.3. Estats. Confiança i seguretat
1.4. Intencions. Objectius de la presentació
1.5. Estructuració interna del discurs


2. COMPORTAMENTS I HABILITATS
2.1. Comportaments
La veu. El ritme intern. El cos: moviment i desplaçament. La gestualitat. Les mans. L’expressió facial. La mirada.
2.2. Habilitats
L’estil personal de comunicació. Habilitats de presentació. Explicació d’històries. Claus d’humor. El què i el com. Principis de persuasió. Reconeixement dels receptors i de l’espai. Filtres de feedback i establiment de sintonia amb l’auditori

3. PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
3.1. Els objectius de l’exposició
3.2. L’organització de la informació
3.3. Les dosis de planificació i d’improvisació
3.4. El guió i els recursos mnemotècnics
3.5. L’adaptació del discurs al grau de formalitat
exigit per la situació comunicativa
3.6. Síntesi

Destinataris

Personal de l’Administració local que per requeriment del seu lloc de treball hagi de desenvolupar aquesta competència.

Metodologia

S’utilitza la metodologia de “la classe capgirada” en la que els alumnes adquireixen els coneixements teòrics a través de la lectura i visionat de vídeos i els coneixements pràctics en les classes presencials practicant els continguts apresos.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 9 de maig al 21 de juny Dates sessions presencials: 17 i 31 de maig i 14 de juny
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Prendre consciència de la importància de les preguntes com a reflectors d’enfocament del pensament.
· Conèixer els diferents tipus de preguntes i quan és més adequat utilitzar-les.
· Aprendre a manejar la conversa a partir de les preguntes
· Saber formular preguntes positives que col·laborin a l’obtenció de les respostes que ens són necessàries.

Codi: 
C17-022
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Destreses de conversa
1.1. Propietat de la conversa. Regles quan som propietaris
1.2. Tàctiques de conversa i importància de les preguntes
1.3. Tipus de converses. Converses crucials


2. Saber fer preguntes
2.1. El poder de les preguntes
2.2. Objectius de les preguntes
2.3. Tipus de preguntes
2.3.1. De desafiament
2.3.2. Recordatòries
2.3.3. De solució
2.3.4. D’acció
2.3.5. De dissociació
2.3.6. Que insinuen resposta


3. Preguntes poderoses i habilitats de coaching

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui formació en Habilitats comunicatives bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
4 i 6 d'abril
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.
· Ser capaços de crear, desenvolupar i mantenir comunitats virtuals mitjançant l’adquisició dels coneixements teòrics necessaris i l’elaboració i anàlisi d’una sèrie de casos i activitats pràctiques.

Codi: 
C17-018
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pla de comunicació digital. Estratègia de continguts, to i calendari de cada plataforma.
2. Estratègia per a Facebook.
3. Tècniques per impactar a Facebook.
4. Analítica (Facebook insights).
5. Twitter: aprendre a utilitzar el microblogging eficaçment.
6. Funcions avançades de Twitter.
7. Analítica (Twitter analytics).
8. Youtube: com triomfar a la xarxa.
9. Instagram: quin contingut hem de compartir?
10. Eines de monitorització de diverses xarxes socials.
11. Últimes tendències en comunicació a través de xarxes socials.

Destinataris

Personal de l’Administració local amb coneixements de xarxes socials que vulguin aprofundir en millorar l’estratègia de continguts.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb algunes introduccions teòriques.
Cada alumne haurà d’elaborar una pla de comunicació digital en xarxes socials.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Del 24 d'abril al 29 de maig
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana.
· Desenvolupar habilitats comunicatives per dur a terme comunicacions eficaces i eficients amb la ciutadania.
· Conèixer i posar en pràctica els elements del procés d’atenció a la ciutadania a les diferents situacions que es presenten en l’Administració local.
· Aprendre a manejar diferents tipus de situacions conflictives i a donar la resposta més adequada.
· Conèixer i aplicar els elements de l’atenció telefònica en l’atenció al públic.

Codi: 
C17-012
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Qualitat i atenció al ciutadà
2. La comunicació interpersonal i l’atenció al públic
3. El procés d’atenció al ciutadà
4. Resolució de situacions conflictives
5. L’atenció telefònica

Destinataris

Personal de l’Administració local que desenvolupi les seves funcions en àrees d’atenció al públic.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 4 de abril al 23 de maig Dates sessions presencials: 18 d’abril i 2 i 9 de maig
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Delimitar els problemes personals de la gestió del temps i aprendre a definir els propis objectius i prioritats, aplicant tècniques per realitzar l’autodiagnosi de la pròpia activitat.
· Establir pautes per a la millora i l’optimització del temps.
· Establir criteris per a la planificació i la distribució de tasques.
· Definir un Pla d’acció de millora continua.

Codi: 
C16-085
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El temps: un recurs limitat
2. Característiques del temps
3. Els problemes reals de temps
4. Els lladres del temps
4.1. Els elements de “pèrdua” de temps
4.2. Accions per superar els elements de “pèrdua”
de temps
5. L’autodiagnosi de la pròpia activitat i elecció de
prioritats
5.1. L’anàlisi de la pròpia activitat
a) Com faig la meva feina? Quin és el meu
mètode?
b) Quin és el meu estil de treball?
c) En què puc millorar?
d) La qualitat del temps de treball
5.2. Criteris d’interpretació i propostes de millora
5.3. Urgent versus important
5.4. Objectius i prioritats
6. Pautes per a la millor ocupació del temps
6.1. Planificació, programació i distribució de
tasques
6.2. Tasques delegables i no delegables
6.3. La gestió de papers
6.4. Utilització d’eines (cronograma, agenda,
fulls de treball...)
7. La gestió del temps i la gestió de l’estrès
7.1. La visió del temps i la gestió de l’estrès
7.2. La qualitat del treball versus la qualitat de vida

Destinataris

Personal de l’Administració local, preferentment de la comarca del Baix Penedès.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Requisits

Trametre per correu o via electrònica el full d’inscripció que es
troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Altres dades

Durada: 
18 hores (12 presencials i 6 no presencials)
Dies: 
22 i 29 de novembre i 12 i 13 de desembre
Hores: 
22 i 29 de novembre de 16 a 19 h. 12 de desembre de 10 a 13 h. i 13 de desembre de 10.30 a 13.30 h.
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
20

Objectius

· Conèixer el concepte d’intel.ligència emocional i la seva aplicació al món del treball.
· Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.
· Conèixer i comprendre les emocions, combatre les negatives i millorar l’automotivació.
· Definir i desenvolupar un pla d’acció de millora de les competències emocionals.

Codi: 
C16-077
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les eines de la intel.ligència emocional

1.1. Les emocions: funcions

1.2. Emocions saludables i tòxiques

2. L’autoconeixement i l’autogestió de les emocions

2.1. Consciència i valoració d’un mateix

2.2. Autogestió emocional

3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions

3.1. Empatia i comprensió de l’entorn

3.2. Influència. Comunicació assertiva

3.3. Treballar en equip i col.laborar

4. L’entrenament de les emocions

4.1. Bones pràctiques

4.2. Gestió de l’estrès

5. Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local, preferentment de la comarca del Baix Penedès.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial. La càrrega lectiva de la part presencial és de 14 hores i la de la part virtual és de 11 hores de dedicació (25 hores totals).

Requisits

Inscripcions
Trametre per correu o via electrònica el full d’inscripció que es
troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Altres dades

Durada: 
25 hores (14 presencials i 11 virtuals)
Dies: 
Del 7 de novembre al 31 de desembre. Sessions presencials: 10 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre.
Hores: 
10 de novembre i 15 de desembre de 10 a 13.30 h. 24 de novembre i 1 de desembre de 16 a 19.30 h.
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
20

Objectius

Aconseguir que les xarxes socials, blocs i webs ens ajudin a millorar la imatge de la nostra organització
Utilitzar correctament cada eina.
Descobrir les últimes tendències de la comunicació digital.
Saber dissenyar un pla de comunicació digital
Millorar les nostres habilitats pel que fa a la redacció de textos.

Codi: 
C16-073
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Webs, blocs i xarxes socials a les institucions públiques.
Web: el nostre gran mitjà de comunicació. Anàlisi i millora de webs institucionals.
Les noves tendències a Facebook
Twitter als ajuntaments. Hashtag en positiu. Redacció de tuits.
Reflexió: Facebook i Twitter han de ser diferents?
Tècniques per redactar amb ganxo a Internet
Tot el que hem de saber dels blocs. Anàlisi de blocs d’alcaldes i polítics.
Youtube: Anàlisi de vídeos institucionals que triomfen a la xarxa.
Fotos que parlin per a Facebook i Instagram.
Creació de notícies per alimentar les xarxes. Quins són els nostres punts forts?
El pla de comunicació digital. Amb creació de web, xarxes i bloc. Estratègia, to i calendari de cada eina. Redacció de textos.

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar les seves habilitats de comunicació a través de webs i xarxes socials, preferentment de l’Ajuntament de Reus.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
19 i 26 d'octubre i 2 de novembre
Hores: 
de 10 a 14:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

·  Ser conscient de la importància de la comunicació en la gestió dels centres cívics.
·  Conèixer les eines per poder incorporar la comunicació com un element més a treballar.
·  Incorporar la relació amb la ciutadania com aspecte més en el treball de gestió diària dels centres cívics.
·  Potenciar els centres cívics com a xarxa d’equipaments municipals descentralitzats.
·  Visibilitzar els centre cívics com a equipaments dinàmics més enllà dels cursos i tallers.
·  Fer dels centres cívics un punt de trobada i dinamització de ciutat.

Codi: 
C16-091
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció: informar versus comunicar.
2. Objectius de la comunicació
3. Comunicar a qui: públic objectiu
4. Comunicar com: canals i suports (tríptics, butlletins, facebook, pòsters, pantalles, ...)
5. Calendari de comunicació.
6. Treball i propostes per aconseguir els objectius amb accions amb poca implicació, implicació mitjana i elevada implicació.
7. Pla de comunicació per a l’equipament.
8. Seguiment i avaluació.

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui responsable d’equipaments públics que tingui com a usuari final la ciutadania. 

Metodologia

Exposició teòrica, treball en petit i gran grup i treball a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
13 hores ( 10 hores presencials i 3 virtuals)
Dies: 
18 i 20 d'octubre
Hores: 
de 9 a 14:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

Conèixer el concepte d’intel.ligència emocional i la seva aplicació al món del treball.
Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.
Conèixer i comprendre les emocions, combatre les negatives i millorar l’automotivació.
Definir i desenvolupar un pla d’acció de millora de les competències emocionals.

Codi: 
C16-086
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les eines de la intel.ligència emocional
1.1. Les emocions: funcions
1.2. Emocions saludables i tòxiques


2. L’autoconeixement i l’autogestió de les
emocions
2.1. Consciència i valoració d’un mateix
2.2. Autogestió emocional


3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions
3.1. Empatia i comprensió de l’entorn
3.2. Influència. Comunicació assertiva
3.3. Treballar en equip i col.laborar


4. L’entrenament de les emocions
4.1. Bones pràctiques
4.2. Gestió de l’estrès


5. Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial. La càrrega lectiva de la part presencial és de 14 hores i la de la part virtual és de 11 hores de dedicació (8 hores totals).

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
17 i 24 d'octubre i 7 i 14 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
Adquirir eines per valorar els diferents tipus de comportaments en els altres i en un mateix: agressiu, passiu, assertiu.
Modificar pautes de comportament a partir del’autoanàlisi de la pròpia conducta i del qüestionament de creences limitadores.
Saber aplicar tècniques i procediments per enfrontar diferents tipus de situacions de forma assertiva.

Codi: 
C16-082
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Concepte d’assertivitat


2. Habilitats socials i actitud


3. Obstacles que ens impedeixen comunicar-nos
assertivament


4. Tipus de comportaments: passiu, agressiu,
assertiu


5. Drets assertius i creences limitadores


6. Dir no, mostrar el desacord


7. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat
7.1. Autoobservació
7.2. Canviar la manera de pensar:
a) Idees irracionals
b) Distorsions cognitives
7.3. Reducció de l’ansietat
7.4. Respostes i estratègies assertives
a) Assertivitat positiva
b) Resposta assertiva espontània
c) Resposta assertiva esglaonada
d) Resposta assertiva empàtica
e) Estratègia assertiva dels 4 passos
f) Resposta agressiva davant l’agressivitat
o la submissió


8. Pràctica de les estratègies assertives

Destinataris

Personal de l’Administració local que preferentment hagi fet formació en Habilitats comunicatives bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
18 i 25 d'octubre i 8 de novembre
Hores: 
de 16:30 a 19:30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats