Comunicació, informació i habilitats

Objectius

· Conèixer la dinàmica d’una situació conflictiva.
· Distingir entre els tipus de resposta davant d’una situació conflictiva.
· Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
· Saber com i quan comunicar-nos assertivament i, molt especialment, quan la situació és complexa.
· Saber aplicar tècniques i recursos per atendre persones que presentin incidències i reclamacions.
· Millorar la capacitat d’autocontrol
· Reduir la probabilitat d’ocurrència de les situacions conflictives.

Codi: 
C16-080_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Dinàmica de la situació conflictiva
2. Evolució d’una situació conflictiva
3. Com respondre davant una situació
4. Naturalesa de la comunicació i l’actitud assertiva
5. Aplicació de la resposta assertiva a les situacions conflictives
6. Esquema per respondre assertivament
7. Què fer si la situació es desborda
8. Gestió emocional de la situació conflictiva

Destinataris

Personal dels ajuntaments de Reus i de Valls que facin atenció al públic.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
15, 17, 22, 24, 29 de novembre i l'1 de desembre
Hores: 
de 9:30 a 11:30 hores
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

Conèixer l’ús propi d’energia en les situacions habituals de treball
Aprendre a prioritzar les tasques
Saber gestionar projectes i taques en espais de temps (calendari, jornada laboral) mitjançant eines de planificiació i programació.
Saber delegar de manera efectiva
Saber conduir una reunió de manera eficient

Codi: 
C16-065
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principis en la gestió del temps
1.1. Les dificultats en la gestió del temps: indicadors
1.2. L’energia com a base del rendiment: concentració, ritmes i horaris
1.3. Maneres de projectar-se en el treball: proactivitat i reactivitat


2. Eines per analitzar l’ús del temps.
2.1. Fulls de recollida de dades
2.2. Diagrama de pareto
2.3. Full de reacionalització del temps


3. Gestió del temps i lloc de treball: objectius i tasques en el temps
3.1. Definició d’objectius professionals i personals
3.2. Criteris per la priorització de les tasques: urgent i important, habitual i extraordinari.
3.3. Estils de planificació i orgnanització: avantatges i desavantatges.
3.4. Eines de planificació a llarg, mig i curt termini: cronograma, agenda, full de treball diari, setmanal i mensual.
3.5. Els lladres de temps: interrupcions, visites i telèfon.


4. La delegació
4.1. El paper de les persones de l’equip: personal tècnic, Secretaris/àries, personal administratiu, personal auxiliar
4.2. El procés de delegació: què, a qui, com, quan
4.3. Delegar responsabilitat i delegar autoritat

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Valls.

Metodologia

Activa, participativa i pràctica.

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
28 de setembre i 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Valls
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el concepte d’intel.ligència emocional i la seva aplicació al món del treball.
· Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.
· Conèixer i comprendre les emocions, combatre les negatives i millorar l’automotivació.
· Definir i desenvolupar un pla d’acció de millora de les competències emocionals.

Codi: 
C16-027
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les eines de la intel.ligència emocional
1.1. Les emocions: funcions
1.2. Emocions saludables i tòxiques
2. L’auto coneixement i l’auto gestió de les emocions
2.1. Consciència i valoració d’un mateix
2.2. Autogestió emocional
3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions
3.1. Empatia i comprensió de l’entorn
3.2. Influència. Comunicació assertiva
3.3. Treballar en equip i col.laborar
4. L’entrenament de les emocions
4.1. Bones pràctiques
4.2. Gestió de l’estrès
5. Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial. La càrrega lectiva de la part presencial és de 14 hores i la de la part virtual és de 11 hores de dedicació (8 hores totals).

Altres dades

Durada: 
25 hores (14 hores presencials i 11 virtuals)
Dies: 
Dies: del 31 de març al 10 de juliol Sessions presencials: 7, 21 i 28 d’abril i 5 de maig
Hores: 
de 16.30 a 20.00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Emprar canals de comunicació efectius que permetin la transmissió de la informació i la generació de confiança amb els interlocutors.
· Utilitzar adequadament la veu i els recursos de comunicació verbal i no verbal.
· Expressar-se amb claredat i crear el clima necessari per millorar la comunicació.

Codi: 
C16-008
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Entenent la comunicació i el comportament
1.1. Representació de la realitat
1.2. Elements i continguts de la comunicació
1.3. Comunicació en sentit ampli
2. Comunicació verbal
2.1. Codificació i organització de la informació
2.2. Patrons de llenguatge. Ús estratègic.
2.3. Filtres de processament de la informació
2.4. Sistemes representacionals
2.5. Actes de la parla
3. Comunicació no verbal
3.1. Elements de comunicació no verbal (moviment,
gestualitat, les mans, expressió facial, mirada).
3.2. Elements de la comunicació paraverbal
(veu, ritme)
3.3. Calibrat i raport amb l’interlocutor
4. La millora en el procés comunicatiu
4.1. Establiment de sintonia
4.2. Coherència i incoherència
4.3. Estils comunicatius
4.4. Escolta activa
4.5. Destreses de conversa. Converses crucials
4.6. Donar i rebre feedback
4.7. Fer i respondre preguntes
4.8. La comunicació com a eina de motivació

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar aquestes habilitats i que no hagi fet cap curs anteriorment amb un programa similar.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
4, 11, 18 i 25 de maig
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer les tècniques bàsiques del màrqueting digital.
· Comunicar per aconseguir els objectius establerts en el servei o la institució.
· Utilitzar les eines i plataformes més adequades.
· Produir correctament continguts 2.0.
· Monitoritzar i avaluar els resultats.

Codi: 
C15-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és la web 2.0 i en què es diferencia de la 1.0.
2. El benchmarking 2.0: coneixement de la posició de la nostra web.
3. Les tècniques bàsiques per atraure trànsit a un lloc web.
4. Les eines en les que publicar continguts: Youtube, Slideshare i Flik’r.
5. Les xarxes socials: Facebook i Twitter.
6. La Web 3.0: dispositius mòbils, la geolocalització i la realitat augmentada.
7. Les tècniques bàsiques per convertir visites en clients.
8. La analítica web: Google Analytics i variables per realitzar un bon seguiment de la nostra evolució online.

Destinataris

Personal de l’Administració local vinculat a l’àrea de comunicació.

Metodologia

Els alumnes poden assistir a les classes amb els seus ordinadors portàtils. Durant les sessions es realitzaran diversos exercicis pràctics per a que puguin desenvolupar i executar el pla d’acció basat en eines presents a Internet.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
7, 14, 21 i 28 d'octubre
Hores: 
De 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

·Aconseguir que les xarxes socials, blocs i webs ens ajudin a millorar la imatge de la nostra organització
·Utilitzar correctament cada xarxa social: llenguatge, continguts i to
·Descobrir les últimes tendències de la comunicació digital
·Saber dissenyar un pla de comunicació digital
·Millorar les nostres habilitats pel que fa a la redacció de textos

Codi: 
C15-021
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Webs, blocs, xarxes socials: eines per no dependre dels mitjans de comunicació.
2. Web institucional: portada, pestanyes, textos. Aconseguir una web atractiva i eficaç. Anàlisi de webs institucionals. Com podem millorar la nostra web.
3. La importància de les “Notícies” a la nostra web
4. Facebook, arma d’imatge. Establir la nostra estratègia comunicativa. Redactar entrades atractives. Tendències actuals.
5. Facebook: actes, activitats i factor humà. Un Facebook o molts Facebook? Fotos que parlin.
6. Twitter, informació i immediatesa. Establir continguts. Aconseguir tuits atractius.
7. Tema de reflexió: Twitter monotèmatic?
8. Els blocs, opinió i informació. Anàlisi de blocs d’alcaldes i polítics.
9. Youtube. Creació de vídeos informatius i originals.
10. Tècniques de redacció: estructura del text, piràmide invertida, lluitar contra l’ambigüitat, la frase curta, la frase original...
11. Organitzar esdeveniments que siguin notícia

Destinataris

Personal de l’Administració local dels gabinets d’alcaldia, premsa i comunicació

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
12 h
Dies: 
1, 12 i 19 de juny
Hores: 
de 10 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Distingir entre els tipus de resposta davant d’una situació conflictiva.
· Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
· Saber com i quan comunicar-nos assertivament i, molt especialment, quan la situació és complexa.
· Saber aplicar tècniques i recursos per atendre persones que presentin incidències i reclamacions.
· Millorar la capacitat d’autocontrol davant de situacions conflictives.
· Reduir la probabilitat d’ocurrència de les situacions conflictives.

Codi: 
C15-050_2
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Dinàmica de la situació conflictiva
2. Evolució d’una situació conflictiva
3. Com respondre davant una situació
conflictiva. Actituds
a) Transferència
b) Autoinculpació
c) Retret
d) Assertivitat
4. Naturalesa de la comunicació i l’actitud assertiva
5. Aplicació de la resposta assertiva a les situacions conflictives
6. Esquema per respondre assertivament
a) Autocontrol
i. Primers senyals d’activació
ii. Saber reduir l’activació
iii. Autoinstruccions de control
iV. Reflexió posterior
b) Escolta atenta
c) Compartir sentiments
d) Centrar-se en la solució
i. Estratègies de solució de problemes
ii. Implicar l’usuari en la solució
iii. Ús adequat de la veu
iV. Ús de frases adequades
7. Què fer si la situació es desborda
8. Gestió emocional a la situació conflictiva
a) Gestió del pensament. Autoregulació i automotivació
b) Estratègies d’actuació per la gestió emocional
c)Gestió de l’estrès en situacions de crisi i urgències
d) Orientació a l’assoliment i proactivitat
e) Empatia i comprensió de l’entorn

Destinataris

Personal de l’Administració local que faci atenció al públic.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
12 hores
Dies: 
12, 19 i 26 de maig
Hores: 
de 9 a 13 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

· Distingir entre els tipus de resposta davant d’una situació conflictiva.
· Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva.
· Saber com i quan comunicar-nos assertivament i, molt especialment, quan la situació és complexa.
· Saber aplicar tècniques i recursos per atendre persones que presentin incidències i reclamacions.
· Millorar la capacitat d’autocontrol davant de situacions conflictives.
· Reduir la probabilitat d’ocurrència de les situacions conflictives.

Codi: 
C15-050_1
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Dinàmica de la situació conflictiva
2. Evolució d’una situació conflictiva
3. Com respondre davant una situació conflictiva. Actituds
a) Transferència
b) Autoinculpació
c) Retret
d) Assertivitat
4. Naturalesa de la comunicació i l’actitud assertiva
5. Aplicació de la resposta assertiva a les situacions conflictives
6. Esquema per respondre assertivament
a) Autocontrol
i. Primers senyals d’activació
ii. Saber reduir l’activació
iii. Autoinstruccions de control
iV. Reflexió posterior
b) Escolta atenta
c) Compartir sentiments
d) Centrar-se en la solució
i. Estratègies de solució de problemes
ii. Implicar l’usuari en la solució
iii. Ús adequat de la veu
iV. Ús de frases adequades
7. Què fer si la situació es desborda
8. Gestió emocional a la situació conflictiva
a) Gestió del pensament. Autoregulació i automotivació
b) Estratègies d’actuació per la gestió emocional
c)Gestió de l’estrès en situacions de crisi i urgències
d) Orientació a l’assoliment i proactivitat
e) Empatia i comprensió de l’entorn

Destinataris

Personal de l’Administració local que faci atenció al públic.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
12 h
Dies: 
16, 23 i 30 d’abril, i 07, 14 i 21 de maig
Hores: 
de 9.30 a 11.30 h
Lloc: 
Reus
Places: 
25

Objectius

· Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana i millorar les habilitats necessàries per donar una atenció al públic de qualitat.
· Desenvolupar habilitats comunicatives per dur a terme comunicacions eficaces i eficients amb la ciutadania.
· Conèixer i posar en pràctica els elements del procés d’atenció a la ciutadania a les diferents situacions que es presenten en l’Administració Local.
· Aprendre a manejar diferents tipus de situacions conflictives i a donar la resposta més adequada.

Codi: 
C15-008
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

Mòdul 1 / Qualitat i atenció al ciutadà
· L’atenció al client com a característica de qualitat
· Actituds i habilitats en l’atenció al públic
Mòdul 2 / La comunicació interpersonal i l’atenció al públic
· Característiques de la comunicació en atenció al públic
· Habilitats de comunicació de la persona que fa l’atenció al públic
Mòdul 3 / El procés d’atenció al ciutadà
· Iniciar el contacte
· Obtenir informació
· Satisfer la necessitat
· Finalitzar
Mòdul 4 / Resolució de situacions conflictives
· Dinàmica de les situacions conflictives
· Tipus de respostes davant la situació conflictiva
· Aplicació de la resposta assertiva

Destinataris

Personal de les entitats locals que fan atenció al públic.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
23 h (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
del 15 d’abril al 3 de juny Sessions presencials: 29 d’abril, i 13 i 20 de maig
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el concepte d’intel·ligència emocional i la seva aplicació al món del treball.
· Millorar les habilitats de regulació personal i relacionals per a treballar amb d’altres persones.
· Conèixer i comprendre les emocions, combatre les negatives i millorar l’auto motivació.
· Definir i desenvolupar un pla d’acció de millora de les competències emocionals.

Codi: 
C15-006
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Les eines de la intel·ligència emocional
1.1. Les emocions:
a) Què són, funcions
b) Emocions saludables i tòxiques
1.2. Intel.ligència emocional i millora professional

2. L’autoconeixement i l’autogestió de les emocions
2.1. Consciència i valoració d’un mateix
2.2. Autogestió emocional
a) Autocontrol
b) Transparència
c) Flexibilitat per afrontar els canvis. Resiliència
d) Iniciativa
e) Optimisme
f) Proactivitat

3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions
3.1. Empatia i comprensió de l’entorn
3.2. Influència
3.3.Comunicació assertiva
3.4. Desenvolupament dels altres
3.5. Capacitat de negociar i resoldre conflictes
3.6. Establir vincles saludables
3.7. Treballar en equip i col·laborar

4. L’entrenament de les emocions
4.1. Itinerari d’entrenament emocional
4.2. Bones pràctiques físiques, mentals i emocionals
4.3. Gestió de l’estrès. Situacions de crisi, canvis i urgències
4.4. Estat de Flow i benestar

5. Mindfulness
5.1. Atenció conscient
5.2. Viure el moment present
5.3. Tècniques de concentració
5.4. Tècniques de respiració

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial. La càrrega lectiva de la part presencial és de 14 hores i la de la part virtual és de 8 hores de dedicació (22 hores totals).
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
22 hores (14 h presencials i 8 virtuals)
Dies: 
del 12 de maig al 30 setembre Sessions presencials: 21 de maig, i 04, 11 i 18 de juny
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats