Econòmic

Objectius

Conèixer quines són les actuacions de control disponibles en l’àmbit de l’activitat subvencional, el seu abast i les seves característiques.

Codi: 
C19-102
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. La fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en el marc de l’activitat subvencional de l’entitat local
2. Les actuacions de control financer planificables i no planificables sobre la gestió interna de l’activitat subvencional de les entitats locals
3. El control financer sobre els beneficiaris de les subvencions

Destinataris

Interventors, secretaris interventors i personal amb responsabilitat en els òrgans de control intern de les entitats locals

Metodologia

Exposició teòrica i desenvolupament d’exercicis per posar en practica i aprofundir en els coneixements teòrics

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
14, 21 i 28 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la normativa de control intern derivada aplicable a les despeses de personal

· Revisar els expedients de personal per tal d’emetre els informes de funció interventora en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per tipologia d’expedients (productivitats, contractació de personal laboral, nòmines...)

· Resoldre les objeccions en els informes de funció interventora.

Codi: 
C19-108
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Regulació normativa del control intern aplicable a l’àrea de personal
2. Tipologies d’expedients administratius de l’àrea de personal subjectes a funció interventora.
3. El resultat dels informes de funció interventora de l’àrea de personal i les seves conseqüències: especial referència a les objeccions i com actuar davant d’elles.

Destinataris

Secretaris interventors i personal de l’àrea de gestió econòmica d’ens locals en règim de control simplificat, que tinguin coneixements previs sobre la normativa de control intern.

Metodologia

Molt pràctica, basada en la realització d’exemples concrets de la pràctica diària

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
21 i 28 d’octubre i 4 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C19-116 / Curs: Gestió pressupostària

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ingressos i despeses.

C19-157 / Taller pràctic sobre estabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i practicar com es fan els càlculs per l’estabilitat pressupostària.

Objectius

· Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.
· Aplicar la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris.
· Realitzar la comptabilització d’àrees d’especial interès.
· Conèixer la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

Codi: 
C17-006
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de la comptabilitat pública local.
2. Principis comptables públics.
3. Obertura de la comptabilitat.
4. Comptabilitat del pressupost d’ingressos.
5. Comptabilitat del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat d’operacions no pressupostàries.
7. Comptabilitat d’àrees d’especial interès: l’immobilitzat, les subvencions i l’endeutament.
8. Les operacions de final d’exercici.
9. Tancament de la comptabilitat.

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

La part virtual consistirà en l’estudi de la documentació teòrica i la part presencial en la pràctica de diverses operacions de comptabilitat.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitt formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
18 hores (6 presencials i 12 virtuals)
Dies: 
Dies: del 15 de maig al 25 de juny Dates sessions presencials: 29 de maig i 12 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

· Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ ingressos i despeses.
· Elaborar un pressupost bàsic.
· Conèixer el sistema de finançament pressupostari i l’afectació dels ingressos.
· Saber tramitar les diferents fases d’execució pressupostària i analitzar els diferents tipus de modificacions pressupostàries.
· Assimilar el concepte de projecte d’inversió.
· Conèixer els estats que formen la liquidació i el compte general.

Codi: 
C17-021
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El pressupost. Procediment d’aprovació
2. L’estructura pressupostària
3. Els recursos de les hisendes locals
4. Les modificacions de crèdit
5. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos
6. Els projectes de despeses
7. La liquidació
8. El compte general

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

Aquest curs es portarà a terme en modalitat semipresencial. El treball virtual consistirà en l’estudi de la documentació i resolució de test i exercicis. La part presencial s’utilitzarà per repassar els continguts i resoldre dubtes.

Altres dades

Durada: 
28 hores (6 presencials i 22 virtuals)
Dies: 
Dies: del 3 d’abril al 28 de maig Sessions presencials: 24 d’abril i 15 de maig
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

· Donar a conèixer el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local Mercuri
· Facilitar l’ús de la plataforma per tal d’obtenir informació per prendre decisions estratègiques i operatives

Codi: 
C16-106
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Presentació del Mercuri
2. Funcionament del Mercuri
3. Àmbit territorial: dades municipals i
de la demarcació
4. Indicadors
5. Informes
6. Pràctica final*
*La pràctica es farà amb ordinador i full de
càlcul MS Excel.

Destinataris

Personal tècnic de promoció econòmica i ocupació, i càrrecs electes de l’administració local

Metodologia

La sessió tindrà una metodologia que combinarà teoria i pràctica.

Requisits

INSCRIPCIONS
Trametre per via electrònica el full d'inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d'Inscripció a activitat formativa, indicant el codi corresponent:
Termini d'inscripció: 20 d'octubre.
Places limitades: Es confirmarà l'admissió.
Inscripció gratuïta.
Places: 20

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
Codi-C16-106_1: dia 27 d'octubre a Tarragona Codi-C16-106_2: dia 3 de novembre a Tortosa
Hores: 
De 9 a 12 h
Lloc: 
Codi-C16-106_1: dia 27 d'octubre a Tarragona / Codi-C16-106_2: dia 3 de novembre a Tortosa
Places: 
20

Objectius

Conèixer de forma àmplia tot allò que afecta a la elaboració, aprovació, execució i control dels pressupostos de les entitats públiques locals.

Codi: 
C16-087
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El pressupost dels ens locals
2. Estructura i finançament pressupostaris
3. Fases d’execució pressupostària
4. Les modificacions pressupostàries i les vinculacions jurídiques
5. Projectes d’ inversió i finançament afectat
6. Liquidació i Compte general

Destinataris

Personal de l’Administració local que que interactua, d’alguna manera, o gestiona el Pressupost general d’una entitat local. Com tots aquells que, per la seva formació o objectius professionals, vulguin ser coneixedors de la matèria.

Metodologia

Consta bàsicament de qüestionaris i proves pràctiques. Els primers avaluaran els coneixements teòrics dels alumnes, mentre que els segons valoraran el nivell de comprensió dels alumnes en aquells mòduls més rellevants i els introduiran en l’execució pressupostària .

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
24 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Aprofundir en el coneixement del sistema tributari local i en concret en l’ordenació i aplicació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, així com en la recaptació i inspecció dels mateixos.

Codi: 
C16-059
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El sistema tributari local. Les ordenances fiscals.

2. Els impostos i les taxes locals.

3. La inspecció i la comprovació de tributs.

4. Els ingressos derivats d'actuacions urbanístiques.

5. La recaptació urbanística

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2, predominantment dels ajuntaments de Vilaseca i el Vendrell.

Metodologia

Explicació de la matèria a les classes presencials, així com plantejament i resolució de cassos pràctics a les sessions presencials, mitjançant el treball amb equip.

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.
Conèixer la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris.
Conèixer la comptabilització d’àrees d’especial interès.
Conèixer la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

Codi: 
C16-050_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de la comptabilitat pública local
2. Principis comptables públics.
3. Obertura de la comptabilitat.
4. Comptabilitat del pressupost d’ingressos.
5. Comptabilitat del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat d’operacions no pressupostàries.
7. Comptabilitat d’àrees d’especial interès: l’immobilitzat, les subvencions i l’endeutament.
8. La comptabilitat de les operacions no pressupostàries.
9. Les operacions de final d’exercici.
10. Tancament de la comptabilitat.

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

Aquesta acció formativa consistirà en la pràctica de diverses operacions de comptabilitat, no s’explicaran els conceptes teòrics.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
2, 9, 17, 24 de novembre 1 de desembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Econòmic